بررسي حقوقي ـ زيست محيطي پارك هاي ملي ايران و ارائه يك چارچوب حقوقي متناسب براي مديريت آنها

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده

انهدام و تخريب مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران به ويژه پارك هاي ملي مي بايست از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در اين پايان نامه به بررسي موضوع ياد شده از ديدگاه زيست محيطي و قوانين و مقررات مبادرت شده است. در همين راستا ارزيابي اقدامات مخرب و آلاينده و پاسخ هاي قانوني مربوط كه در قوانين و مقررات ايران پيش بيني شده است همراه با چگونگي اثر بخش و موثر بودن يا نبودن آنها در راستاي جلوگيري از تخريب و انهدام و وقوع جرايم زيست محيطي مربوط به از بين بردن پارك هاي ملي از مواردي است كه در اين تحقيق مطرح مي گردد.

بديهي است كه براي رسيدن به نتايج ياد شده، شناخت پارك هاي ملي از لحاظ زيست محيطي و چگونگي پيدايش آنها ضروري خواهد بود. بنابراين در فصل اول اين پايان نامه درباره موضوعات مختلف پيرامون پارك هاي ملي از قبيل تاريخچه، چگونگي شكل گيري، ابعاد، بررسي زيست محيطي پارك هاي ملي ايران، ارزش هاي حفاظتي اين مناطق سخن به ميان آمده است.

در فصل دوم براي حفاظت بيشتر و بهتر  از پارك هاي ملي، مديريت پارك هاي ملي در ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است كه پارك ملي تنها در صورت داشتن يك مديريت مطلوب و كار آمده است كه مي تواند ارزشهاي اكولوژيكي، فرهنگي و معنوي خود را حفظ نمايد و يك مدير خوب هم در صورتي مي تواند به يك مديريت بهينه براي ادارة پارك هاي ملي دست يابد كه هم ابزارهاي اجرايي لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانوني متناسبي براي حفظ و نگهداري آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم اين پايان نامه با تقسيم بندي قوانين و مقررات پارك ملي به بررسي آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مديريت مطلوب در پارك هاي ملي و صغف هاي موجود در مديريت اين مناطق در ايران يك چارچوب متناسب حقوقي براي مديريت مطلوب تر پارك هاي ملي ارائه گرديده است.

در هر حال براي ارتقاء مديريت بهينه و حفظ و نگهداري پارك هاي ملي ايجاد قوانين و مقررات كار آمدتر و همگام با قوانين جهاني و اجراي آن توسط مسئولين و آشنايي مردم باارزش هاي پارك ملي امري ضروري به نظر مي رسد كه همت و تلاش تمامي اقشار جامعه را طلب مي نمايد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چكيده

پيشگفتار (هدف، پيشينة، روش كار و تحقيق)

فصل اول : كليات

1ـ1 مفهوم پارك ملي

1ـ1ـ1ـ تعاريف جهاني درباره پارك ملي

1ـ2ـ تاريخچه پارك هاي ملي

1ـ2ـ1ـ تاريخچه پارك ملي در جهان

1ـ2ـ2ـ تاريخچه پارك ملي در ايران

1ـ3 ـ ارزش هاي پارك ملي

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارك هاي ملي

1ـ3ـ2ـ تدابير حفاظت از پارك هاي ملي در عرصه بين المللي

1ـ4ـ بررسي وضعيت موجود در پارك هاي ملي ايران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعيت جغرافيايي

1ـ4ـ3ـ پوشش گياهي و حيات وحش جانوري

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

1ـ4ـ4 روند تخريب

فصل دوم: نظام مديريت در پارك هاي ملي

2ـ1ـ مديريت جهاني در مورد پارك هاي ملي

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندي اتحاديه بين المللي حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مديريت گردشگري و تفرج در پارك هاي ملي

2ـ1ـ3ـ مديريت حفاظت از جوامع طبيعي و گونه هاي وحش

2ـ 2ـ مديريت ايران در مورد پارك هاي ملي

2ـ2ـ1ـ زون بندي پارك هاي ملي

2ـ2ـ2ـ همكاري با نهادهاي بين المللي در زمينه حفاظت از پارك هاي ملي

2ـ2ـ3ـ صغف هاي اجرايي مديريت

فصل سوم: مباني و ارزيابي قوانين و مقررات ايران دربارة پارك هاي ملي

3ـ1ـ پيشينة قانون گذاري ايران در مورد پارك هاي ملي

3ـ2ـ بررسي قوانين و مقررات مربوط به پارك هاي ملي ايران

3ـ2ـ1ـ قوانين و مقررات مربوط به تعيين پارك ملي

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شكار صيد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئين نامه اجرايي قانون حفاظت از پارك هاي ملي

3ـ2ـ2ـ قوانين و مقررات مربوط به مديريت و حفاظت از پارك هاي ملي

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانين و مقررات مربوط به پارك هاي ملي داراي مواد معدني قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانين و مقررات مربوط به حفظ و مديريت پوشش گياهي و حيات وحش جانوري در پارك هاي ملي

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانين و مقررات مربوط به ساير استفاده ها از پارك هاي ملي

3ـ2ـ3ـ قوانين و مقررات كيفري مربوط به پارك هاي ملي ايران

فصل چهارم: جمع بندي مشكلات و ارائه مديريت مطلوب براي حفاظت از پارك هاي ملي ايران بر اساس چارچوب حقوقي متناسب

4ـ1ـ مشكلات موجود پيرامون مديريت پارك هاي ملي

4ـ2ـ مشكلات موجود پيرامون قوانين و مقررات پارك هاي ملي

4ـ2ـ1ـ نقص قوانين و مقررات

4ـ2ـ2ـ كمبود قوانين و مقررات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

4ـ3ـ تدابير حفاظت براي مديريت مطلوب تر از پارك هاي ملي ايران

4ـ4ـ ارائه راهكار مديريتي با استفاده از قوانين و مقررات

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5ـ1ـ نتيجه گيري

5ـ2ـ پيشنهادها

 

فهرست جداول

فهرست                                                                                            عنوان

جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارك هاي ملي تحت مديريت

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

جدول (2ـ1) : راهنماي اهداف مديريت در طبقات ششگانه IUCN

جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف كمي بخش هاي صنعت و معدن

محيط زيست و برق در برنامه سوم

جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنايع گروه (د) و (هـ) از مراكز حساس

جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعيين درجات شكار و صيد

جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شكار و صيد

جدول  (4ـ4): شاخص هاي ارزيابي عملكرد

سازمان حفاظت از محيط زيست

 

فهرست نمودار

صفحه                                                                                              عنوان

نمودار (1ـ1) : مساحت پارك ملي طي سالهاي [1385 ـ 1376]

جهت دانلود فايل كليك كنيد