دانلود عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اهواز

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده

در اين تحقيق هدف اصلي شناسايي عوامل مهم افت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اهواز در سال 81-1380 بوده است. از بين كليه دانش آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهر اهواز كه حداقل يكبار در پايه سوم مردود شده بودند بطور تصادفي 200 نفر انتخاب شدند. براي جمع  آوري اطلاعات از دو مقياس سنجش عوامل افت تحصيلي و شاخص افت تحصيلي يا 95 متغير استفاده شده است. تحليل عوامل نشان داد كه 6 عامل قابل استخراج است. عوامل استخراج شده روي هم در 8/43 درصد واريانس افت تحصيلي را تبيين مي كرد. اين عوام به ترتيب واريانس تبيين شده عبارتند از: مسائل ناشي از معلم و تدريس؛، مسائل مربوط به خانواده، مشكلات ناشي از برنامه ريزي درسي، مسائل مربوط به سلامت جسماني و رواني دانش آموز، مسائل عمومي و مشكلات ناشي از مديريت آموزشي، همه عوامل استخراج شده از پايايي و روايي رضايت بخشي برخوردار بودند. ضرايب همبستگي عوامل ششگانه با تعداد سالهاي مردودي نيز در سطح مورد انتظار معني دار بودند.

چكيده

مقدمه

تعاريف اصطلاحات و متغيرها

بازنگري پيشينه تحقيق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

روش تحقيق و تحليل داده ها

جامعه آماري و روش نمونه برداري

ابزارهاي پژوهش

جدول (1) ماده هاي عامل شماره 1 (مربوط به مسائل ناشي از معلم و تدريس)

جدول (2) ماده هاي عامل شماره 2 (مسائل مربوط به خانواده دانش آموز)

جدول (3) ماده هاي عامل شماره 3 (مشكلات ناشي از برنامه ريزي درسي)

جدول (4) ماده هاي عامل شماره 4 (مسايل مربوط به سلامت جسماني و رواني دانش آموز)

جدول (5) ماده هاي عامل شماره 5 (مسايل عمومي)

جدول (6) ماده هاي عامل شماره 6 (مشكلات ناشي از مديريت آموزشي)

جدول (7) ضرايب همبستگي بين عوامل ششگانه افت تحصيلي

پايائي پرسشنامه افت تحصيلي

جدول (8) خلاصه نتايج رگرسيون چ  ند مرحله اي متغيرهاي پيش بيني با تعداد سالهاي مردودي دانش اموزان

نتيجه گيري

منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيد