دانلود پايان نامه تعيين الگوي كشت بهينه، مقايسة الگوي موجود با الگوي بهينه

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده

اين مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعيين الگوي كشت بهينه، مقايسة الگوي موجود با الگوي بهينه انجام شده است.

كشاورزي، فعاليتي است كه همواره تحت تأثير عوامل طبيعي همچون سيل، خشكسالي، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوي ديگر، عوامل گوناگوني چون  قيمتها، تغيير عملكرد و هزينه ها نيز همراه با عوامل طبيعي موجب بروز ريسك و نبود حتميت در اين فعاليت مي شود. بنابراين تصميم گيري در چنين شرايطي نياز به ابزارهاي مناسب و كارا براي منظور كردن عوامل پيشگفته در طراحي نظام هاي زراعي دارد الگوهاي گوناگوني در دهه هاي اخير پديد آمده و توسعه يافته كه در آنها سعي شده است تا ريسك در تصميم گيريها دخالت داده شود در اين پژوهش از الگوي برنامه ريزي ريسكي همچون موتاد استفاده شده است همچنين مقايسة الگوي كشت فعلي با الگوي بهينه كشت در شرايط ريسك انجام شده است. داده هاي اين تحقيق مربوط به بخش كشاورزي ، دورة مورد مطالعه 6 سال از سال 1380 تا 1385 و منطقه مورد بررسي شهرستان مشهد مركز استان خراسان رضوي مي باشد. در اين پزوژه از بسته نرم افزاري  WINQSB  استفاده شده است. محصولات مورد بررسي شامل  گندم آبي ، جو آبي  ، چغندر قند  ،  پياز آبي و گوجه فرنگي آبي  است.

نتايج به دست آمده نشان داد كه پياز آبي در سيستم برنامه ريزي خطي ساده و همچنين در شرايط ريسك سطح زير كشت آن به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. در حالي كه سطح زير كشت گوجه فرنگي در شرايط ريسك كاهش مي يابد كه اين مطلب به دليل محدوديت نيروي كار، نياز فراوان به آب و بالا بودن هزينه آبياري مي باشد.

فهرست مطالب                                                                                       صفحه

 1. چكيده  ………………………………………………………………………………………………….      1

فصل اول

 1. مقدمه  …………………………………………………………………………………………………..     3

فصل دوم

 1. ضرورت انجام مطالعه   ……………………………………………………………………………    14
 2. فرضيات تحقيق   …………………………………………………………………………………….   15
 3. اهداف تحقيق   ……………………………………………………………………………………….  15

فصل سوم

 1. پيشينه تحقيق  ………………………………………………………………………………………….   16

فصل چهارم

 1. روش تحقيق  …………………………………………………………………………………………..   56
 2. مواد و روشها  ………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم

 1. نتايج  ……………………………………………………………………………………………………… 68
 2. پيشنهادات  ………………………………………………………………………………………………  69
 3. منابع و مآخذ  ………………………………………………………………………………………….  70

جهت دانلود فايل كليك كنيد