دانلود پايان نامه بررسي نقش قرآن و تأثير آن در زندگي فردي و اجتماعي

یازار : amir

+0 به يه ن

بيان مسئله

 بحث پيام ها و الگوهاي قرآن از جمله مباحثي است كه اگر به درستي تبيين شود تأثيرات قابل توجهي بر زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان بلكه جوامع انساني و بشريت خواهد گذاشت.

چون الگوپذيري و پندگرفتن از فراز و نشيب هاي زندگي انسان ها و تاريخ گذشتگان راه را براي يك زندگي معنوي، بانشاط، اميدزا و كم هزينه ، هموار خواهد كرد، چه آن كه استفاده از پيام هاي قرآن و موارد عبرت آموز آن كه به امت هاي گذشته، پيامبران و رهبران الهي باز مي گردد، دانش ديني و متعاقب آن احساس مسئوليت و وظيفه شناس انسان ها چه در زندگي فردي و چه در زندگي اجتماعي را افزايش داده و كارايي بيشتري را نتيجه خواهد داد.

3-1 اهداف تحقيق

«و هذا كتب أنزلنه مبارك فاتبعوه و اتقوالعلكم ترحمون» «و اين كتابي است پربركت كه ما(برتو) نازل كرديم، از آن پيروي نمائيد و پرهيزگاري پيشه كنيد تا مورد رحمت قرار گيريد»(سوره انعام- آيه 155)

اين آيه اشاره به نزول قرآن و تعليمات آن كرده و مي گويد:«اين كتابي است كه ما نازل كرده ايم، كتابي است با عظمت و پربركت و سرچشمه ي انواع خيرات و نيكي ها»(وهذا الكتاب انزلناه مبارك)

و«چون چنين است به طور كامل از آن پيروي كنيد و پرهيزگاري پيشه نمائيد و از مخالفت با آن بپرهيزيد شايد مشمول رحمت خدا گرديد»(فاتبعوه واتقوالعلكم ترحمون)(مكارم شيرازي- 1376: ص 42)در دنيايي كه ظلم و ستم غوغا مي كندو ظالمان و زورگويان سعي دارند به جهانيان ثابت كنند كه قرآن سخن خدا نيست و سخن بنده ي خدا است و ما هم به پا خواستيم تا به جهانيان حقانيت قرآن را به اثبات برسانيم و به همه گان بگوييم: قرآن مشعل هدايت و جوهر درايت و گنجينه ي معرفت و پناهگاه موحدان و ضامن سعادت بشر در دنيا و آخرت است.

قرآن خورشيدي است كه متحيّران وادي ضلالت را به نور خود هدايت مي كند و دردمندان وادي جهالت را از داروي معرفت خويش بهره مند مي سازد.

4-1 اهميت تحقيق

 در اين پژوهش سعي شده است نقش قرآن در ابعاد گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد و چون در اين رابطه كتاب مستقلي نوشته نشده لازم است با استفاده از منابع ديگر مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

غربي ها به سركردگي آمريكاي جهان خوار، اسلام را به عنوان دشمن اصلي نشانه رفته است. آن ها با بهره برداري همه جانبه از وسايل ارتباطي و با برخورداري از پيشرفت صنعتي خويش قصد دارند تا جوامع اسلامي و به خصوص جوانان را از فرهنگ و ارزش هاي اسلامي نهي سازند. شكي نيست كه قرآن به عنوان كتابي جامع و كامل از  ذخايري بسيار ارزشمند و عميق برخوردار است و ما بايد با تفكر در آيات آن پرده از اسرار جهان كنار بزنيم و به علوم  گسترده دست يابيم و بتوانيم بدين وسيله در راستاي حفظ كيان مملكت اسلامي گامي برداريم.

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱ مقدمه

۲-۱ بيان مسئله

۳-۱ اهداف تحقيق

۴-۱ اهميت تحقيق

۵-۱ ضرورت تحقيق

۶-۱ سئوالات پژوهش

فرضيات پژوهش

۷-۱ تعريف واژگان اساسي تحقيق:

فصل دوم

۱-۲ مقدمه

۲-۲ تاريخچه ي  موضوع

۲-۲ پيشينه نظري

۴-۲- پيشنه عملي (نقد كتاب)

فصل سوم

۱-۳ مقدمه

۲-۳ روش هاي مورد استفاده در تحقيق:

۳-۳ بيان فنون گردآوري اطلاعات و توضيح آنها

فصل چهارم

۱-۴ مقدمه

فرضيه ي ۱: قرآن بهترين كتاب براي هدايت انسان هاست؟

قرآن كتابي آسماني

دليل عقلي آسماني بودن قرآني

مؤلفه هاي اعجاز در قرآن

ابعاد و جهات اعجاز قرآن

۱- پيراستگي از اختلاف و تناقض

الف- بيان برهاني: هماهنگي در آيات قرآن در قالب يك برهان اين گونه بيان مي

۲- اعجاز در قلمرو لفظ

وجه برون متني

معارف بي مانند از پيامبري درس ناخوانده

دليل نقل آسماني بودن قرآن

دلايل تحريف ناپذيري قرآن

۱- دليل عقلي

۲- دلايل نقلي

نهج البلاغه

تورات و انجيل

ويژگي هاي قرآن

جامعيت قرآن

 يكي از معجزات قرآن، جامعيت است. قرآن مي فرمايد:

ابعاد جامعيت قرآن:

جامعيت و اختصار

پيوستگي مطالب قرآن

جهاني بودن قرآن

جاذبه ي قرآن

اظهار عجز در برابر بلاغت و فصاحت قرآن

آهنگ آيات قرآن:

- قرآن و فطرت حقيقت جويي

ارزش قرآن از نگاه حضرت علي (ع)

فرضيه ي۲ : نماز در قرآن و دين اسلام و زندگي انسان ها نقش مهمي ايفا مي كند.

نماز در قرآن

نقش نماز در زندگي فردي و اجتماعي انسان

بعضي از آثار نماز عبارتند از:

صفات نمازگزاران

فرضيه ۳ قرآن اسوه هايي براي عبرت گرفتن و هدايت انسان ها دارد.

براي خود الگو پيدا كنيد

الگوهاي قرآني بهترين الگو

معناي صدق و صديق:

صداقت ادريس:

جلوه هايي از اخلاق ادريس

شكر گزاري

معناي شكر و شكور:

آثار و بركات شكر

شكر گزاري نوح:

جلوه هايي از اخلاق نوح:

عفت و پاكدامني:

عفت يوسف:

يوسف اسوه ي پاكدامني و عفت

ايّوب، پيشرو صابران

جايگاه صبر و صابران در قرآن:

قرآن و نيكي به پدر و مادر

يحيي، اسوه ي نيكي به پدر و مادر

جلوه هايي از ديگر صفات برجسته ي اخلاقي يحيي

اهميت حسن خلق در روايات

۲- نمونه هاي قرآني از اخلاق پيامبر

دلسوزي بسيار رهبران الهي

فرضيه ۴:آن چه به نام نظام اجتماعي در قرآن واسلام بر سر زبانهاست همه ي لوازم و بايسته هاي يك نظام اجتماعي را داراست.

نظام وتفسير اجتماعي :

قرآن كريم و نظام اجتماعي

لوازم ضروري و اركان هر نظام عبارتند از:هدف؛طرح؛برنامه؛زمينه سازي ذهني- فكري براي پذيرش عمومي.

فرضيه ۵ : قرآن در زندگي فردي و اجتماعي حتي حقوق بين الملل نقش فراواني دارد.

نقش و نفوذ قرآن در زندگي امروز ما

نقش قرآن در زندگي  فردي انسان:

اخلاق پسنديده ي فردي

اخلاق ناپسند فردي

نقش قرآن در زندگي اجتماعي انسان

اخلاق پسنديده ي اجتماعي

اخلاق ناپسند اجتماعي

چگونگي برخوردهاي اجتماعي از نظر قرآن و اسلام

برخورد با همسايگان

نقش قران در زندگي اجتماعي انسان:

نقش قرآن در اقتصاد

رابطة دين و اقتصاد

رابطة‌اخلاق و اقتصاد

نقش قرآن در كار و توليد:

مفهوم «اخلاق كار»

قرآن و تغييرات اجتماعي

فرضيه ۶ : قرآن نقش مهمي در واقعه ي عاشورا ايفا كرده است.

ذكرويادخدادرقرآن

ذكرويادخدادركربلا

امربه معروف ونهي ازمنكردرقرآن

امربه معروف ونهي ازمنكروحماسه حسيني

فرضيه ۷ : قرآن يك كتاب پزشكي كامل است

درمان آب مرواريد به وسيله ي آيه هاي قرآن بدون نيازبه عمل

فرضيه۸  : استفاده از فرامين قرآن در زندگي ما تا حدودي تحقق پيدا كرده است.

نتيجه جامعه آماري

فصل پنجم

 ۱-۵ مقدمه

۲-۵ نتيجه گيري:

۳-۵ پيشنهادات تحقيق

۴-۵ مشكلات تحقيق

فهرست منابع و ماخذ

پرسش نامه

جهت دانلود فايل كليك كنيد