دانلود بررسي سبكهاي حل مساله و شيوه هاي مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقايسه آن با افراد غير معتاد

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي سبكهاي حل مساله و شيوه هاي مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقايسه آن با افراد غير معتاد انجام شده است. در اين مطالعه 240 نفر مورد ارزيابي قرار گرفتند.

آ زمودينها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120 نفر) و افراد عادي 120 نفر بودند. براي ارزيابي سبكهاي حل مساله مقياس حل مساله كميدي و لانگ(1996) و براي ارزيابي شيوه هاي مقابله پرسشنامه شيوه هاي مقابله لازاروس و فولكن(1998) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي و روش آماري آزمون t و ضريب همبستگي استفاده شده است يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بين افراد معتاد و عادي تفاوتهاي معناداري در شيوه حل مساله و شيو ه هاي مقابله وجود دارد افراد معتاد در شيوه هاي مقابله اي خود از خويشتن داري، باز برآورد مثبت، جستجوي حمايت اجتماعي، حل مدبوانه مساله و مسئوليت پذيي كمتر استفاده مي كنند مقابله آنها بيشتر به صورت شيوه هاي دوري جويي، اجتناب- گريز و رويارويي مي باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بيشتر از سبكهاي حل مساله و تقريب كمتر سود مي برند با توجه به الگوي مقابله اي و سبك مساله معتادن كه براي رويارويي با مسايل ريز و درشت زندگي طبيعي و روشهاي ناكار آمد ضعيفي مي باشد به نظر مي رسد كه اين الگوها زمينه گرايش به اعتياد، مشكلات اجتماعي و روانشناختي فرد را افزايش داده و در رباطلي را به وجو د مي آورند.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات                                                                                    2

مقدمه                                                                                                  3

اهميت و ضرورت تحقيق                                                                            5

هدفهاي پژوهش                                                                                      6

سوالات پژوهش                                                                                                6

تعريف اصطلاحات و مفاهيم كليدي                                                               9

 حل مساله                                                                                            9

فشار رواني                                                                                             9

افيون يا مواد مخدر                                                                                  10

متغيرهاي تحقيق                                                                                     14

وابستگي به مواد مخدر                                                                              14

سبكهاي حل مساله                                                                                  15

مقابله                                                                                                   15

فصل دوم: بررسي مطالعات پيشين                                                            16

1- چشم انداز  تاريخي سود مصرف مواد                                                         17

2-جنبه هاي اجتماعي اعتياد                                                                      17

3- ميزان شيوع                                                                                                18

4- ديدگاهاي مربوطه به سوء مصرف مواد                                                       19

5- ديدگاه زيست شناختي و پژوهشي                                                            19

6- ديدگاه اجتماعي                                                                                 20

7- ديدگاه روان تحليلي                                                                                       21

8-ديدگاههاي يادگيري و شناختي رفتاري                                                       21

9- استرس يا فشار رواني                                                                            22

10- تحول تاريخي تعريف فشار رواني                                                             23

11- تعريف استرس                                                                                  27

12- از استرس تا مقابله                                                                                       28

13- تاريخچه مقابله                                                                                  30

14- تعريف مقابله                                                                                    31

15- حل مساله                                                                                       33

16- تعريف حل مساله و كاربرد هاي آن                                                                   34

17- پيشينه پژوهشهاي انجام يافته                                                               36

18- استنتاج كلي از پژوهشهاي انجام يافته.                                                     39

فصل سوم:                                                                                             41

1-    روش پژوهش                                                                                    42

2- جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه                                              42

4- مقايسه شيوه حل مساله                                                                        45

5- روشهاي آماري                                                                                   46

6- شيوه اجراي پژوهش                                                                                      47

فصل چهارم: نتايج                                                                                   48

1-تحليل تي تست نمرات آزمودني ها                                                            58

2- همبستگي بين متغيرها                                                                         62

فصل پنجم: بحث، نتيجه گيري وپيشنهادها                                                66

1- نتيجه گيري و بحث                                                                             67

2- نتيجه گيري كلي و پيشنهادهايي برگرفته از يافته هاي پژوهش                         70

3- محدوديت هاي پژوهش                                                                         74

4- پيشنهاداتي براي انجام پژوهشهاي ديگر                                                     75

ضمائم                                                                                                 76

مقايسه شيوه حل مساله                                                                                      77

پرسشنامه راه هاي مقابله                                                                           80

منابع فارسي                                                                                           88

منابع انگليسي                                                                                        91

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول1-4 ويژگيهاي جمعيت شناختي كرده معتادين و گروههاي عادي                   49

جدول 2-4 ضريب آلفاي زير مقياسهاي پرسشنامه شيوه هاي مقابله لازاروس و فولكمن 1985)                                                                                                 50

جدول 3-4 ميانگين همبستگي هاي مقياسهاي مقابله اي                                     51

جدول 4-4 آماده هاي مواد پرسشنامه راههاي مقابله اي (آقا يوسفي 1378)             52

جدول 5-4 ضريب آلفاي كرونباخ و ميانگين همبستگي دروني، آيتم ها براي زير مقياسهاي پرسشنامه راههاي مقابله در مصالحه حاضر                                                  56

جدول 6-4 ضرايب آلفاي كرونباخ و ميانگين همبستگي دروني آيتم ها براي زير مقياسهاي شيوه حل مساله (محمدي 1377))                                                                   57

جدول 7-4 ضرايب آلفاي كرونباخ، ميانگين همبستگي دروني، آيتم ها براي زير مقياسهاي شيوه حل مساله در مطالعه حاضر.                                                            57

فصل پنجم

جدول 1-4 مقايسه ميانگين نمرات، انحراف معيار و نمرات T گروه معتاد و گروه غير معتاد                                                                                                      59

جدول2-4 مقايسه نمرات t ميانگين و انحراف معيار دو گروه معتاد و غير معتاد.          62

جدول 3-45 ضرايب همبستگي پيرسون بين عوامل شيوه حل مساله و مقياسهاي شيوه هاي مقابله و ضرايب اطمينان آنها.                                                                             64

جهت دانلود فايل كليك كنيد