دانلود روش تحقيق شناخت كودك از ديدگاه روانشناسي

یازار : amir

+0 به يه ن

الف )ضرورت و اهميت موضوع :

    سرنوشت انسان از دوران كودكي با محيط و فضاي اطراف ما عجين گشته است .عقيده بسياري از متخصصان تعليم و تربيت بر اين است كه شخصيت هر انسان در 6 سال اول زندگي او شكل مي گيرد بنابراين توجه به نيازهاي كودكان در اين مقطع سني و ايجاد زمينه اي براي بروز رشد نيازهاي انها از يك سو و اشتغال مادران و نياز به فضاهايي جهت جهت مراقبت و نگهداري كودكان از سوي ديگر و ضرورت ايجاد فضاهايي در جهت فراهم اوردن شرايط مطلوب براي رشد جسمي ذهني  و عاطفي و اجتماعي كودكان و شكوفايي استعداد ها و علايق انها ونيز فضايي براي اماده يازي كودك براي ورود به دبستان را مشخص مي نمايد.

   در پيش از دبستان قصد داريم كودكان را به سمتي سوق دهيم كه نسبت به محيط اطراف خود كاملا كنجكاوي نشان دهند و ياد بگيرند كه چگونه ياد بگيرند . بايد توجه كرد كه شرايط فيزيكي تاثير انكار ناپذيري بر رفتار و افكار دارد . امروزه ساختمانهايي كه به بعنوان كودكستان از انها استفاده ميشود عموما با كاربري مسكوني و كربري هاي ديگر بوده اند كه از لحاظ كالبد معماري متناسب با نيازهاي كودكان نمي باشند .

   بر اساس نظريات روانشناسان فضاي كودكستان بايد قادر بايد نيروهاي ذهني و احساسي و خلاقه كودك را تحت تاثيرقرار داده و از اين طريق  هم در اموزش او  شركت كنند و هم محيطي با طراوت براي وي بوجود اورد.

هر كودكي بر روي كره زمين زماني آرزوي دنياي پاكتر را در دل پرورانده است دنيايي مبرا از اين رازهاي زندگي و در عوض داشتن يك باغ جادويي، امن كه مكاني براي تفريح و تماشاي بي پليان انسانها ومحيط پيرامونشان در تاثير پذيري متقابلند. كودكان به سبب محدوديت هاي  جسمي و رواني خود در قياس با بزرگسالان تاثير پذيري بيشتر و عميق تري داشته باشد و در عوض تاثير گذاري كمتري بر محيط دارند و به اين ترتيب بيش از بزرگسالان اجباراً تابع شرايط محيطي اند.

كودكان حساس ترين گروه سني جامعه را تشكيل مي دهند و در حساس ترين و مهمترين سالهاي زندگي شان كه پايه هاي رشد شخصيتي و ذهني و اجتماعي و جسمي آنها شكل مي گيرد تا زمانيكه وارد شهر مي شوند نيازمند اين هستند تا زندگي اجتماعي را در مقياس خود تجربه كنند و اين او مستلزم فراهم بودن فضايي كودكانه و صميمانه است. فضايي به دو از هياهوي بزرگترها. دنيايي پر از شادي با رنگهاي زيبا كه در ان كودك فرصت بيابد افكار  تازه و پرورش و رشد استعدادهايش را داشته باشد فضايي كه زمينه مناسب براي خلاقيت كودكان فراهم آورد.

فصل اول: مطالعات پايه و زمينه

1-1) بخش اول (پايه ):

 برخورد روانشناسانه با موضوع

1-1-1) شناخت كودك از ديدگاه روانشناسي

1-1-2) مراحل رشد كودك

  1-1-2-1)خصوصيات كودك 3 ساله

  1-1—2-2) خصوصيات كودك 5-4 ساله

  1-1-2-3) خصوصيات كودك 6 ساله

1-1-3) كارداني كودك

1-1-4) كودك و بازي

  1-1-4-1) تاريخچه بازي

  1-1-4-2) تعريف بازي

  1-1-4-3) اهميت بازي

  1-1-4-4) بازي از نظر فروبل

  1-1-4-5) اموزش از طريق بازي

  1-1-4-6) انواع بازي

1-1-5) كاربرد بازي در اموزش

  1-1-5-1) بازي هاي اموزشي

  1-1-5-2) بازي هاي جسماني يا بدني

  1-1-5-3) بازي هاي نمايشي

  1-1-5-4) بازي هاي سرگرم كننده

 1-1-6) فضاي بازي

 1-2) بخش دوم: مطالعات زمينه

1-2-1) شناخت تكنولوژي اموزشي

  1-2-1-1) نظري گذرا براموزش پيش از دبستان درجهان امروزوايران

  1-2-1-2) ماهيت و كيفيت يك خانه خوب براي كودكان

  1-2-1-2) تاريخ ظهور مراكز پيش دبستاني ( كودكستان و مهد كودك)

  1-2-1-3) تاريخچه شكل گيري مراكز پيش دبستاني و دبستان در ايران

  1-2-1-4) هدف هاي اموزشي و تربيتي كودكستان

  1-2-1-5) سازمان اجتماعي كلاس

  1-2-1-6) سازماندهي محيط فيزيكي

1-2-2) انتخاب سايت و شناخت كلي ان

  1-2-2-1) ضوابط مكان يابي سايت

الف) ضوابط اجتماعي بافت  ب) ضوابط كالبدي باف

  1-2-2-2) شناخت زمينه (سابقه تاريخي شهر مشهد و بررسي روند توسعه فيزيكي شهر در قرون گذشته)

 1-2-2-3) شناخت خصوصيات كالبدي شهر مشهد

الف)بافت سنتي  ب)بافت مياني  ج)بافت شطرنجي

  1-2-2-4) طراحي اقليمي در شهر مشهد

  1-2-2-5) خصوصيات بلوار ارشاد

  1-2-2-6)اناليز سايت

 فصل دوم: مطالعات تكميلي و تطبيقي

1-1) بخش اول (تكميلي):

1-1-1) نقش معماري در پرورش فكري كودكان

1-1-2) كودك ، معماري و فضا

1-1-3) برخي احكام كالبدي در مورد طراحي براي كودكان

1-1-4) جلوه هاي خارجي مهد كودك

1-1-5) شيرخوارگاه

1-1-6) مهد كودك و كودكستان

1-1-7) محوطه سازي براي كودكان

 1-1—7-1) محوطه بازي طبيعي

 1-1—7-2) فضاي باز

 1-1—7-3) خيابان

 1-1—7-4) فضاي مخاطره اميزماجراجويانه

 1-1—7-5) پناهگاهها و مكانهاي دور از چشم

1-1-8) فضا

1-1-9) ميزان درك كودك از فضا

1-1-10) معيارهاي كيفيت فضا

1- سازماندهي 2- زمان ومسير 3-جزءوكل

4- فرم

1-1-11) تاثير شرايط محيطي و كالبدي بر كودكان

 1-1-11-1) شرايط محيطي

  • (اثرات نور و روشنايي، اثرات سروصدا، تهويه، شرايط حرارتي)

 1-1-11-2) شرايط كالبدي

  • (رنگ، فرم، ابعاد و اندازه ها، جنس، تزئينات، مبلمان اموزشي، اندازه مدرسه و مهد كودك ، تعداد طبقات در مدارس)

1-1-12) اصول طراحي

 1-2) بخش دوم (تطبيقي):

1-2-1)ابعاد و فضاهاي مورد نياز كودكستان

1-2-2)بررسي نمونه ها

1-2-3)برنامه فيزيكي

اشنايي با مساله

الف) ضرورت واهميت موضوع

ب) طرح مسئله

ج) اهداف

د) مباني نظري عام طرح

ه) منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيد