دانلود روش تحقيق مقايسه و بررسي ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي

یازار : amir

+0 به يه ن

بيان مسئله :

آيا بين ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون (hyper tension) و افراد عادي تفاوت وجود دارد؟

اهميت پژوهش :

بيماري پرفشاري خون در طبقه بنديهاي متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندي بين المللي بيماريهاي رواني در دسته بيماريهاي روان تني ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد. اين بيماري همه ساله تعداد زيادي از افراد جامعه را مبتلا ساخته و در صورت عدم تشخيص و درمان مناسب در موارد وخيم مي تواند بسيار خطرناك باشد و افراد را در معرض سكته هاي قلبي و مغزي قرار دهد و حتي ممكن است منجر به مرگ افراد شود. با توجه به اينكه افزايش ميزان پرخاشگري و فشارهاي عصبي مي تواند يكي از عوامل سبب ساز ابتلا به بيماري پرفشاري خون باشد پي بردن به تفاوت ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا  به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي مي تواند گام موثري درجهت كمك به افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون در كنترل فشارهاي عصبي، خشم و رفتاهاي پرخاشگرانه باشد.

 

 هدف پژوهش :

پي بردن به تفاوت ميزان پرخاشگري بين افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي از طريق مقايسه ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به اين بيماري و افراد عادي هدف اساسي اين پژوهش مي باشد.

بيان فرضيه :

فرض صفر H = بين ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي تفاوت معناداري وجود ندارد.

فرض خلاف HA = بين ميزان پرخاشگري در افراد مبتلا به بيماري پرفشاري خون و افراد عادي تفاوت معناداري وجود دارد.

تعاريف عملياتي واژه ها:

پرخاشگري : حالت، هيجان يا همان چيزي است كه به وسيله پرسشنامه AGQ به دست مي آيد.

پرفشاري خون : همان چيزي است كه توسط وسيله فشار خون سنج بدست مي آيد و درجه آن بالاتر از آن مي باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 1

بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………. 2

اهميت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 2

هدف پژوهش………………………………………………………………………………………… 3

بيان فرضيه…………………………………………………………………………………………… 3

تعاريف عملياتي واژه ها………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم :

پيشينه پژوهش و مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق……………………. 4

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 5

تعريف پرخاشگري…………………………………………………………………………………. 7

پرخاشگري از ديدگاه زيست شناسي در مباني فيزيولوژي ……………………….. 10

آميگدال و رفتار پرخاشگرانه …………………………………………………………………. 10

نقش تستوسترون در پرخاشگري……………………………………………………………. 14

سيناپس هاي سروتونيني و رفتار پرخاشگرانه…………………………………………. 16

پرخاشگري، فيزيولوژي و تيره شناسي……………………………………………………. 19

پرخاشگري از ديدگاه روانكاوي……………………………………………………………. 21

اوهام پرخاشگرانه………………………………………………………………………………… 28

تحول پرخاشگري………………………………………………………………………………….. 29

كنشهاي از پيش ساخته پرخاش نسبت به ديگران……………………………………… 34

آدم كشي……………………………………………………………………………………………… 37

پرخاشگري نسبت به خود …………………………………………………………………….. 39

پرخاشگري نسبت به خود در حال تحول و رشد………………………………………. 39

پرخاشگري با دوام نسبت به خود ………………………………………………………….. 40

نظريه يادگيري اجتماعي «تأثيرات الگويي»…………………………………………… 45

تقويت پرخاشگري…………………………………………………………………………………. 47

مشاهدة خشونت…………………………………………………………………………………… 48

فرضيه پالايش………………………………………………………………………………………. 50

فرضيه ناكامي و پرخاشگري………………………………………………………………….. 52

تعريف ناكامي……………………………………………………………………………………….. 53

رابطه ناكامي و پرخاشگري……………………………………………………………………. 53

شكست نامطلوب در كسب هدف …………………………………………………………….. 54

هدف ناكامي و پرخاشگري…………………………………………………………………….. 55

رقابت و ناكامي…………………………………………………………………………………….. 55

عوامل انتقال ناكامي به پرخاشگري…………………………………………………………. 56

پرخاشگري ناشي از ناخوشايندي…………………………………………………………… 56

ناكامي به منزله حادثه اي ناخوشايند………………………………………………………. 56

واكنش به حوادث ناخوشايند………………………………………………………………….. 57

ساير تأثيرات منفي محركهاي ناخوشايند………………………………………………….. 58

انتساب تحقق هدف و ناخوشايندي………………………………………………………….. 59

تمايزات گروهي و اجتماعي…………………………………………………………………….. 60

تأثيرات جبري محركهاي محيطي…………………………………………………………….. 61

پيوند با شرايط ناخوشايند……………………………………………………………………… 61

پيوند اهداف موجود………………………………………………………………………………. 62

اشخاص معلول به منزله محركهاي ناخوشايند………………………………………….. 63

پيوند با پرخاشگري تأثير تسليح ……………………………………………………………… 63

فرايندهاي شناختي در رفتار پرخاشگرتنه………………………………………………… 66

شناخت وقوع حادثه………………………………………………………………………………. 66

كيفيت تسكين………………………………………………………………………………………… 67

تطابق با خودشناسي……………………………………………………………………………… 68

اداره عقيده…………………………………………………………………………………………… 68

عوامل موثر بر تمايزات جنسي……………………………………………………………….. 70

نقش هاي جنسي و پرخاشگري………………………………………………………………. 72

كاهش و كنترل پرخاشگري………………………………………………………………….. 74

كاهش پرخاشگري………………………………………………………………………………… 75

تربيت نادرست والدين……………………………………………………………………………. 76

والدين به منزله الگوهاي پرخاشگري……………………………………………………….. 76

كنترل پرخاشگري………………………………………………………………………………… 77

تنبيه…………………………………………………………………………………………………….. 77

فرو خوردن خشم…………………………………………………………………………………. 78

نقش زمان در اطفاء پرخاشگري……………………………………………………………… 78

پرفشاري خون چيست…………………………………………………………………………… 79

فشار خون بالاي اوليه يا لازم و ضروري……………………………………………….. 80

علايم فشار خون بالا به طور معمولي يا مزمن………………………………………….. 81

علايم فشار خون بالا به طور حاد يا شديد……………………………………………….. 82

مكانيسم كنترل فشار خون توسط اعصاب……………………………………………….. 83

برخي از اثرات فشار خون بر بدن

خطر پاره شدن رگ هاي مغز يا سكته قلبي………………………………………………. 84

تأثير فشار خون بر قلب…………………………………………………………………………. 85

تأثير فشار خون بر كليه ها…………………………………………………………………….. 85

بيماري سرخرگ ها در اثر فشار خون…………………………………………………….. 86

دلايل افزايش فشار خون

تأثير چاي و قهوه………………………………………………………………………………….. 86

تأثير الكل……………………………………………………………………………………………… 88

«تأثير استرس» يا فشارهاي عصبي…………………………………………………………. 88

فشار خون بالا و خوردن نمك………………………………………………………………… 89

برخي از راههاي جلوگيري از افزايش فشار خون…………………………………….. 90

فصل سوم

روش اجراي تحقيق……………………………………………………………………………….. 91

روش اجرايي تحقيق………………………………………………………………………………. 92

جامعه آماري و نمونه آماري…………………………………………………………………. 92

روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………. 92

ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………….. 93

اعتبار روايي و مقياس……………………………………………………………………………. 94

روش اجراي آزمون……………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………… 96

تجزيه و تحليل توصيفي…………………………………………………………………………. 97

تجزيه و تحليل مقايسه اي …………………………………………………………………….. 108

فصل پنجم

خلاصه و نتيجه گيري…………………………………………………………………………… 109

بحث و گفتگو دربارة داده ها…………………………………………………………………. 110

خلاصه و نتيجه گيري…………………………………………………………………………… 111

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. 118

فهرست جداول و نمودارها

جداول ………………………………………………………………………………………………… 98

نمودارها……………………………………………………………………………………………… 104

جهت دانلود فايل كليك كنيد