دانلود پايان نامه بررسي مسائل و مشكلات مديران گروههاي آموزشي

یازار : amir

+0 به يه ن

هدف ارزشيابي

هدف از انجام اين پروژه  « بررسي مسائل ومشكلات مديران گروههاي آموزشي » مي باشد ،كه البته دامنه آن محدودبه مسائل ومشكلات مديران گروههاي آموزشي دودانشكده علوم انساني واجتماعي ودانشكده هنر دانشگاه مازندران مي باشد .شايد براي اين پروژه سطح بالايي درنظر نگيريم ،اما مصاحبه ها ومسائلي كه در اين پروژه به آنها پرداخته شده ، مي تواند هشداري باشد براي تمام كساني كه به هر نحوه دربه انجام رسيدن فعاليتهاي دانشگاهي نقش ايفا مي كنند وبا تلاش خود به انحاء مختلف دراين راه تآثير مي گذارند .اما چرا هشدار ؟

همان طور كه اشاره شد نقش واهميت دانشگاهها تا به آن اندازه است كه حتي كوچكترين مشكلات درسطح وعمق بيشتري بر عملكرد آن لطمه وارد مي سازد.ازطرف ديگر،عاملين اصلي اين نهاد كه نقش اصلي درتحقق اهداف آن ايفا مي كنند –گروههاي آموزشي – تحت تآثير عوامل اجرايي دچار مشكل مي شوند .بنابراين پيداست كه توجه به عوامل مختلف ونقشي آنها بر اين نهاد مي گذارند ازاهميت زيادي برخوردار مي باشد .

مقدمه

هدف ارزشيابي
محدوديتهاي طرح ارزشيابي
عوامل مورد ارزشيابي
توصيف نظام (برنامه(
سوالهاي مورد ارزشيابي
طرح ارزشيابي و شيوه اجراي آن
ابزار اندازه گيري
روشهاي گردآوري داده ها
گروه آموزشي صنايع دستي
هدف ارزشيابي
محدوديتهاي طرح ارزشيابي
عوامل مورد ارزشيابي
توصيف نظام (برنامه (
سوالهاي مورد ارزشيابي
طرح ارزشيابي و شيوه اجراي آن
ابزار اندازه گيري
روشهاي گردآوري داده ها
زمينه هاي آموزشي گروه
مسائل و مشكلات مدير گروههاي آموزشي دانشگاه مازندران
زمينه آموزشي مدير گروهها
زمينه پژوهشي مديرگروههاي دانشگاه مازندران
زمينه هاي «اداري و مالي» مدير گروهها
زمينه هاي « كالبدي و فيزيكي و فضاهاي آموزشي
نتيجه گيري
پيشنهاد

جهت دانلود فايل كليك كنيد