دانلود مشاوره و ميزان موفقيت مشاوران در آموزشگاهها

یازار : amir

+0 به يه ن

فصل اول  مبادي تحقيق

1-  بررسي ميزان موفقيت مشاوران در دبيرستانهاي پسرانه ناحيه 4 كرج

مشاوره به معني همكاري كردن و رأي و نظر فرد متخصص و آگاه را درانجام كاري خواستن است.

 مشاوره نيز همچون راهنمايي تعريف يگانه و يكساني كه مورد قبول همه متخصصان باشند ندارد. و از ديدگاههاي صاحب نظران به طريق متعددي تعريف شده است. گروهي از متخصصان مشاور را ازديدگاه مدل طلبي تعريف كرده و معتقدند مشاوره فعاليتي تخصصي است كه به تخشيص مشكل كنشي و ارائه درمان به آن مي انجامد از اين ديدگاه مشاور كه فردي آگاه و متخصص در شناخت و حل مسائل رواني است و نقش بسيار فعال و تعيين كننده اي دارد و اوست كه شكل را تشخيص مي دهد و سپس براي آن درمان ارائه مي دهد و نقش فعاليت مراجع كه انساني دردمند و نيازمند به كمك است به حداقل كاهش مي يابد به اين شيوه از آزمونهاي رواني براي تشخيص مشكلات به ميزان زيادي استفاده مي شود و مهارت و صلاحيت هاي فني وتكنيكي مشاور در حل مشكلات مراجع نقش به سزايي دارد.

فهرست مطالب

-       عنوان

-       سپاسگزاري

-       فصل اول- مبادي تحقيق Introduction

-       مقدمه

1-  موضوع تحقيق و تبيين أن

2-  تعريف مسئله مورد پژوهش

3-  هدف تحقيق

4-  ضرورت تحقيق

5-  محدوديتها و مشكلات تحقيق

6-  واژه ها واصطلاحات تحقيق

فصل دوم- سابقه تحقيق Research –literature

الف- سابقه نظري تحقيق

ب- تعريف راهنمايي

2- انواع راهنمايي

3- راهنمايي تحصيلي

4- راهنمايي  شغلي

5- راهنمايي شخصي

6- راهنمايي فردي

7- راهنمايي گروهي

8- تفاوت راهنمايي و مشاوره

9- پرونده تحصيلي – تربيتي

10- مشاوره متخصصان راهنمايي

11- مشاور موفق

12-  وظايف مشاور

13- سابقه راهنمايي و مشاوره در جهان

14-  سابقه راهنماي ايران

الف- تمهيد مقدمات براي اجراي برنامه راهنمايي

پ- برنامه راهنمايي قبل از انقلاب

ج- برنامه راهنمايي بعد از انقلاب

ب- سابقه علمي تحقيق

1- سابقه علمي تحقيق در جهان

 

روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق

د- روش تحقيق

1- تعريف روش تحقيق

2- انواع روش تحقيق

3- روش اين تحقيق

-       فصل سوم روش تحقيق Research Method

الف- فرضيات

ب- تعريف فرضيه

2- انواع فرضيه

3- فرضيات اين تحقيق

ب-  جامعه آمار و نمونه گيري

1- تعريف جامعه آماري

2- جامعه آماري اين تحقيق

3- تعريف نمونه گيري

4- انواع نمونه گيري

5- نمونه گيري در اين تحقيق

ج- جمع آوري اطلاعات

1- تعريف روش جمع آوري اطلاعات

2- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات

3- روش جمع آوري اطلاعات دراين تحقيق

د- روش تحقيق

1- تعريف روش تحقيق

2- انواع روش تحقيق

3- روش اين تحقيق

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات  Resarch Analysis

تجزيه و تحليل سئوالات 1تا 26 تستي پرسشنامه

2- تجزيه و تحليل سئوالات تشريحي پرسشنامه

فصل پنجم: نتيجه گيري  Conclusion

1-  نتيجه اين تحقيق

2-  پيشنهادات و نظرات اصلاحي

3-  خلاصه تحقيق

4-  فهرست منابع

5-  پيوست نمونه پرسشنامه

جهت دانلود فايل كليك كنيد