ميزان رضايت مندي دانشجويان دختر از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي مشهد

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه

سلامتي جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند به ساير ابعاد زندگي انسان اثر گذارد.

دانشجويان ما نسل فرداي جامعه هستند بنابراين بايد زمينه اي براي بهبود گسترش خلاقيت آنها فراهم كرد.

ازطرفي با توجه به نهش مهم زنان در صحنه هاي خانوادگي و اجتماعي داشتن سلامت كامل آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مسابقات ورزشي زمينه اي براي بروز استعدادهاي بالقوه، پركردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتي خوش براي دانشجويان است.

بنابراين اگر مسئولين برگزاري مسابقات شرايطي را فراهم كنند كه اين مسابقات هرچه باشكوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تري در صحنه مسابقات ظاهر مي شوند.

در اين پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي را ارزيابي كرديم تا نقاط ضعف و قوت برگزاري مسابقات را مورد بررسي قرار دهيم و در آينده برنامه ريزي بهتري ارائه نمائيم.
2-1 بيان مساله

در سالهاي گذشته تلاشهاي زيادي در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است يكي از راههاي علاقمند كردن دختران دانشجو به فعاليتهاي جسماني برگزاري مسابقات ورزشي در سطح خوابگاهها مي باشد.

در اين مطالعه محقق جهت تشخيص ميزان رضايتمندي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها به توزيع فرم ارزشيابي بين شركت كنندگان و تماشاچيان پرداخت.
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به زندگي امروز كه بي تحركي بصورت شيوه زندگي در آمده و انجام فعاليتها محدود گرديده مسئولين براي پيشگيري از عدم فعاليت جوانان بخصوص دختران بايستي برنامه هايي پويا در نظر بگيرند.

زيرا مطالعات نشان مي دهد آمادگي جسماني دختران از نرم استاندارد كمتر است درنتيجه بايد زمينه اي براي فعاليت و تحرك اين قشر آسيب پذير فراهم كرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ايجاد انگيزه براي روي آوردن دختران دانشجو به فعاليت هاي ورزشي در سطح دانشگاه فردوسي برگزار مي گردد. اين تحقيق نشان مي دهد كه مسئولين ما تا چه اندازه توانسته اند با تبليغات و … دانشجويان دختر را به رقابتي سالم در عرصه ورزش سوق دهند.

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقيق.. 1

1-1       مقدمه. 2

2-1 بيان مساله. 2

3-1 اهميت و ضرورت تحقيق.. 3

4-1 اهداف پژوهش… 3

1-4-1 هدف كلي.. 3

2-4-1 اهداف ويژه 3

5-1 فرضيات تحقيق.. 4

6-1 سوال پژوهشي.. 5

7-1 محدوديت هاي تحقيق.. 7

1-7-1 قابل كنترل. 7

2-7-1 خارج از كنترل. 7

8-1 واژه ها و اصطلاحات تحقيق.. 7

فصل 2- پيشينه تحقيق.. 9

1-2 مقدمه: 10

2-2 پيشينه تحقيق.. 10

فصل 3- روش تحقيق.. 12

1-3 مقدمه. 13

2-3 روش تحقيق.. 13

3-3 جامعه آماري.. 14

4-3 جمعيت نمونه «نمونه آماري» 14

5-3 متغيرهاي تحقيق.. 14

1-5-3 متغير وابسته: 14

2-5-3 متغير مداخله گر: 14

6-3 مطالعه مقدماتي.. 14

فصل چهارم- تجزيه و تحليل آماري.. 15

1-4 مقدمه. 16

2-4 مشخصات آزمودنيها 16

3-4 توصيف سوالهاي اختصاصي پرسشنامه. 19

1-4-4 آزمون فرضيه اول. 24

2-4-4 آزمون فرضيه دوم. 25

3-4-4 آزمون فرضيه سوم. 25

4-4-4 آزمون فرضيه 4. 26

5-4-4       آزمون فرضيه 5. 26

6-4-4 آزمون فرضيه 6. 27

7-4-4  آزمون فرضيه 7. 27

8-4-4 آزمون فرضيه 8. 28

9-4-4 آزمون فرضيه نهم. 28

10-4-4 آزمون فرضيه دهم. 29

11-4-4 آزمون فرضيه يازدهم. 29

12-4-4 آزمون فرضيه دوازدهم. 30

فصل 5- تجزيه و تحليل نتايج تحقيق.. 31

1-5 مقدمه: 32

2-5 بحث و نتيجه گيري.. 32

3-5 محدوديتهاي پژوهش… 34

4-5 پيشنهادات… 34

5-5 خلاصه تحقيق.. 35

منابع و مآخذ. 37

جهت دانلود فايل كليك كنيد