دانلود پايان نامه شكست تحصيلي و خسارتهاي ناشي از آن

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه:

شكست  تحصيلي و خسارتهاي ناشي از آن يكي از نقايص آموزشي بسياري از كشورهاي جهان سوم، و از آن جمله كشور ايران است .

كودكان ما  ارزشمندترين سرمايه جامعه ، ظريف ترين و گرانبهاترين هديه اي هستند كه خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است و از وظايف جامعۀ  دست اندر كاران تعليم تربيت  كشور اسلامي است كه از طريق مطلوبترين روشها و انساني ترين رفتار كودكان جامعه (آينده سازان)  را هدايت كنند در اين راستا خانواده در آموزش و پرورش به عنوان محور و پايه اصلي مي توانند انجام وظيفه كنند.

روشها و طرحهاي متعدد براي همكاري پدر و مادرها با فرزندان وجود دارد كه در شرايط مختلف به فراخور مال والدين قابل اجرا و بهره برداري مي باشند ميزان تصميمات تراكم شغلي ، موقعيت اقتصادي ، اجتماعي پدر و مادرها از جمله عوامل تعيين كننده اي هستند كه حدود و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را مشخص مي سازند.

مقدمه

چكيده تحقيق

بيان مسئله

فصل اول

تعريف موضوع تحقيق

ضرورت تحقيق

فايده تحقيق

اهداف كلي و ويژه تحقيق

محدوديت هاي تحقيق

تعريف واژه ها و اصطلاحات

-  شرايط  و عوامل اقتصادي

 الف – فقرو محدوديت اقتصادي

ب- نامناسب بودن مكان زندگي

ج- نامناسب بودن امكانات بهداشتي

د-كاركردن كودكان

2- شرايط و عوامل فرهنگي واجتماعي

الف- فرهنگ و رابطه آن با آموزش و پرورش

ب- تفاوت زبان و فرهنگ بومي با زبان و فرهنگ عمومي

ج- نگرش محيط و خانواده نسبت به تربيت كودكان از نظر جنسيت آنها

3- شرايط عواملي خانوادگي

4- محدوديتهاي محلي و جغرافيايي و توزيع نامناسب امكانات آموزشي

 تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق

-        روش تحقيق

-        جامعه آماري

-         نمونه آماري

-        شيوه هاي جمع آوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل اطلاعات

-جداول يافته هاي جامعه از پرسشنامه هاي دانش آموزان

-تحليل يافته هاي دانش آموزان

- منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيد