دانلود روش تحقيق شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان

یازار : amir

+0 به يه ن

فصل اول
روش تحقيق
مقدمه
نوع و روش تحقيق
شيوه‌ اجراي تحقيق
جامعه آماري
جمعيت مورد مطالعه
روش نمونه‌گيري
تعيين حجم نمونه
متغيرهاي تحقيق
روش جمع‌آوري اطلاعات
روايي Validity
اعتبار Reliability
ضريب كرنباخ آلفا
فرضيات تحقيق
روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري
آمار توصيفي
آمار استنباطي
بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق
فصل دوم
تجزيه وتحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات
شغل اصلي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي
مالكيت زمين كشاورزي آبي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي
مالكيت زمين كشاورزي ديم
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم
مالكيت اراضي تحت كشت توتون
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان زمين تحت كشت توتون
ميزان درآمد از شغل توتون كاري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون كاري
سابقه فعاليت توتون كاري
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون كاري
تسهيلات حمايتي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهيلات حمايتي
نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
دفعات تماس با مروج
توزيع فراواني دفعات تماس توتون كاران با مروجان شركت دخانيات
شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي
توزيع فراواني شركت توتون كاران در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي
آمار تحليلي
نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن
فصل سوم
خلاصه‌، نتايج و پيشنهادات
نتيجه گيري
پيشنهادات

جهت دانلود فايل كليك كنيد