دانلود پايان نامه انرژي هسته اي و كاربرد پزشكي

یازار : amir

+0 به يه ن

تعريف موضوع تحقيق:

     ازگذشته تاكنون افرادبسياري درزمينه ي انرژي هسته اي   فعاليت هاي بسياري كرده اند و پژوهش هاي فراواني  انجام داد   امابعضي تنهامتوجه اين موضوع هستندكه ازانرژي   هسته اي  براي مصارف خطرناك وساخت بمب هسته اي مي توان بهره برد.

اما مادراين تحقيق به كاربردهاي صلح اميزانرژي هسته اي وتكنولوژي هسته اي درپزشكي به بحث وگفت وگوپرداخته ايم .

انرژي هسته اي كاربردهايفراواني درپزشكي داردكه بسيارموردتوجه همگان واقع است وهدف ماازاين تحقيق بيان اين كاربردهاوتغييرافكارعمومي واگاه كردن افرادازكاربردهاي بي شماراين انرژي بي پايان است .انرژي كه جوانان اين مرزوبوم باتلاش وكوشش فراوان به ان دست يافته اند.

اين فناوري (انرژي هسته اي)مارادراين زمينه تشخيص بيماري هاودرمان بيماران ازطريق پرتوپزشكي وراديو گرافي وراديوداروهاو…ياري مي نمايدومي توان ازاين طريق سالانه جان بسياري ازافرادجهان رانجات دادوبيماري هاي ان ها را بهبود بخشيد.’

 سوالاتي در رابطه با تحقيق:

 1-آيا از انرژي هسته اي در پزشكي  بهره مي توان برد؟

2-مزاياي PETوSPECTچيست؟

3-چگونه مي توانيم از راديو داروها استفاده كرد؟

   به اميد روزي كه همگان به مصارف وكاربردهاي صلح آميز اين انرژي پي ببرند.

 پيشينه ي تحقيق:

      مادراين راه به سايت هاي گوناگون همچون:سايت پژوهشكده ي بوعلي وسايت هاي مرتبط به پزشكي هسته اي…وكتب مختلف بطور مثال اصول حفاظت دربرابرپرتوها درراديولوژي-نويسنده فرح جوزاني…مراجعه كرده وازاطلاعات موجوددران هابهره برده ايم وهدف مابرداشتن گامي  كوچك درحد توان مان بوده است.امااين راه بسياربلندوطولاني بوده است وبدين سبب جاي پژوهش فراوان دارد.

اهداف واهميت موضوع تحقيق:

    اهميت موضوع:اين موضوع ازاين جهت داراي اهميت است كه كه انرژي هسته اي برخلاف انچه كه در اذهان عمومي شكل پيدا كرده داراي مصارف صلح اميز فراواني مي باشد كه نوع برخورد و استفاده درست انسان از آن مي تواند منجر به پيشرفت هاي چشمگير در علوم مختلف

از جمله علم پزشكي گردد.

 فهرست

تقدير وتشكر……………………………………….………….      1

تقديم به…………………………………………….….…...      2

طرح تحقيق…….………….………………………………………………..     3

چكيده…………...………...………………………………………………..       6

فصل اول :  مقدمه….………………………………………………………       7

فصل دوم:تاريخچه….…...……………………………………………….       9

فصل  سوم: مقدمه علمي…..………………………………………………       14

فصل چهارم:كاربرد……...….……………………………………………       20

فصل پنجم: مصاحبه…….….…………………………………………………..       38

 فصل ششم:آثار زيان بار تابش پرتو در پزشكي هسته اي…………………        46

فصل هفتم: حفاظت انسان در برابر پرتو زايي………………….……………       50

 نتيجه گيري…………………………………………………..….…………….        53

منابع و ماخذ…………………………………………………….……………..        54

جهت دانلود فايل كليك كنيد