دانلود بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي علل و عوامل اجتماعي و عاطفي در گرايش به اعتياد در بين جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلي اين تحقيق اين بود كه عوامل بر ايجاد اعتياد تأثير مي گذارد و فرضيه ها و سؤالهاي متعددي در پژوهش بيان شده است كه مورد بررسي قرار گرفته جامعه آماري با مشورت استاد راهنما 200 نفر انتخاب شده و روش نمونه گيري تصادفي است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه مي باشد كه شامل سؤال پنج گزينه اي مي باشد و شامل يك جدول فراواني و يك نمودار هيستوگرام مي باشد نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زير است :

الف) عوامل اجتماعي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.

ب) عوامل عاطفي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.

ج) وضعيت دوران تحصيل در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.

د) وضعيت اقتصادي در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.

ر) ميزان تحصيلات افراد در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.

ز) ميزان فرهنگ خانواده در گرايش به اعتياد تأثير مستقيم دارد.

نتايج تحقيق با توجه به يافته ها در آخر ارائه شده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول :

1-   مقدمه………………………………………………………………………………………………. 8

2-   بيان مسئله………………………………………………………………………………………. 10

3-   اهميت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… 11

4-   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 13

5-   پرسش يا فرضيه هاي پژوهش ………………………………………………………… 13

6-   تعاريف نظري و عملياتي ………………………………………………………………….. 15

7-   معرفي متغيرهاي مستقل و وابسته…………………………………………………….. 19

فصل دوم : بررسي پيشينة پژوهش

1-   تاريخچة اعتياد………………………………………………………………………………… 21

2-   بررسي نظريه ها و مفاهيم مربوط به موضوع پژوهش………………………… 24

3-   بررسي پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور…………………… 45

4-   نقد و بررسي پژوهشهاي انجام شده………………………………………………….. 47

فصل سوم : متودولوژي

1-   جامعة آماري………………………………………………………………………………….. 57

2-   نمونه آماري و روش نمونه گيري……………………………………………………… 58

3-   روش محاسبه حجم نمونه………………………………………………………………… 58

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

1-   بررسي و توصيف و تحليل داده ها……………………………………………………. 60

الف) توصيف داده ها با استفاده از جداول و داده ها…………………………………. 61

ب) تحليل داده ها (تحليل بر اساس داده هاي آماري)…………………………………. 69

ج) ساير يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………….. 69

فصل پنجم : نتيجه گيري

1)     تجزيه و تحليل نتايج پژوهش به ترتيب ارائه داده ها…………………………….. 82

2)    محدوديتهاي پژوهش ……………………………………………………….. 83

3)    پيشنهادات كاربردي از نتايج بدست آمده وپيشنهاد براي مراحل بعدي…. 83

فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ

ضمائم………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 92

جهت دانلود فايل كليك كنيد