بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پايه دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيدة پژوهش

در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباريابي اين پرسشنامه بر روي يك گروه نمونه اين مقياس برروي دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول كه هر گروه شامل 40 نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خي دو (K) داده هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آماري به دست آمده از اين بررسي نشان داد كه ميزان روابط صميمي والدين با دانش آموزان مردود و كمتر از روابط صميمي والدين دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصيل والدين دانش آموزان مردود كمتر از والدين دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندني موجود در خانه (روزنامه، مجله، كتاب) دانش آموزان مردود كمتر از دانش آموزان قبول است.

فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد مي شود، رشد مي يابد و بسياري از امور و مفاهيم را از خانواده مي گيرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراين مهمترين تجربيات انساني كه اساسي ترين عوامل شكل دهندة شخصيت محسوب مي شود در درون خانواده شكل مي گيرد. خانواده نخستين مدرسه و مهد اصلي تربيت است، كارگاه اصلي الگوسازي است، زمينه ساز تحول و تكامل است. ما هيچ بنيادي را نمي شناسيم كه جنبة سرنوشت سازي و تربيت از خانواده مؤثرتر باشد. كودك درسهاي اصلي و اساسي خود را از خانواده مي گيرد هر سازندگي يا اشتباهي كه در آن واقع گردد مستقيماً در كودك اثر مي گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهميت آن هميشگي است و براي دوام و بقاي جامعه و تمدن و فرهنگ راهي جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد مي يابيم كه خانواده كوچك است ولي از لحاظ اهميت بسيار مهم و بزرگ است. زيرا هستة اصلي و زيرساز جامعه هاي بشري است.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
* چكيده پژوهش
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت پژوهش
سئوالهاي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعريف مفاهيم و اصطلاحات
فصل دوم: پيشينة پژوهش
مقدمه
عوامل ايجاد كنندة افت تحصيلي و تكرار پايه
تحقيقات جهاني انجام شده
وضعيت مطالعات در ايران
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعة آماري و گروه نمونه
روش نمونه گيري
ابزار پژوهش
اعتبار و روايي ابزار سنجش
روش گردآوري داده ها
روش تحليل آماري
كيفيت تحليل
فصل چهارم: تحليل داده ها
مقدمه
جداول فراواني
نمودار فراواني
تحليل داده ها
خلاصة نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه هاي تحقيق
فصل پنجم: تفسير يافته هاي پژوهش
بحث و نتيجه گيري
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادات
منابع
پيوستها
پرسشنامه
پاسخنامه
فهرست جدولها
جدول 1-4
توزيع فراواني دانش آموزان قبول و مردود
جدول 2-4
توزيع فراواني تحصيلات پدر دانش آموزان
جدول 3-4
توزيع فراواني تحصيلات مادر دانش آموزان
جدول 4-4
توزيع فراواني ترتيب تولد دانش آموزان
جدول 5-4
توزيع فراواني تعداد افراد خانوادة دانش آموزان
جدول 6-4
توزيع فراواني ميزان درآمد والدين
جدول 7-4
توزيع رابطة والدين با دانش آموزان
جدول 8-4
توزيع فراواني علاقه و انتظار والدين به تحصيل دانش آموزان
جدول 9-4
توزيع فراواني زندگي والدين با دانش آموزان
جدول 10-4
توزيع فراواني زندگي والدين با هم
جدول 11-4
توزيع فراواني ارتباط والدين با مدرسه
جدول 12-4
توزيع فراواني بومي بودن دانش آموزان
جدول 13-4
توزيع فراواني فعاليتهاي غيردرسي دانش آموزان
جدول 14-4
توزيع فراواني فعاليت فوق برنامة دانش آموزان
جدول 15-4
توزيع فراواني مطالعة مجله، روزنامه و كتاب دانش آموزان
جدول 16-4
توزيع فراواني فعاليت ورزشي دانش آموزان
جدول 17-4
توزيع فراواني ديدار با آشنايان و بستگان
جدول 18-4
توزيع فراواني داشتن معلم خصوصي
جدول 19-4
توزيع فراواني شركت در كلاس تقويتي و متفرقه
جدول 20-4
توزيع فراواني استفاده از كتاب كمك درسي
جدول 21-4
توزيع فراواني مباحثه و همخواني دانش آموزان
جدول 22-4
مربوط به ميزان تحصيلات والدين
جدول 23-4
مربوط به ميزان درآمد والدين
جدول 24-4
مربوط به روابط والدين با فرزندان
جدول 25-4
مربوط به زندگي والدين با فرزندان
جدول 26-4
مربوط به علاقه و انتظار والدين به تحصيل فرزندان
جدول 27-4
مربوط به روابط والدين با معلم دانش آموز
جدول 28-4
مربوط به بومي بودن دانش آموزان
جدول 29-4
مربوط به منابع و مواد خواندني در خانه
جدول 30-4
مربوط به آموزشهاي غيركلاسي (معلم خصوصي – كلاس تقويتي)
جدول 31-4
مربوط به تعداد افراد خانواده
جدول 32-4
مربوط به ترتيب تولد دانش آموزان
فهرست نمودارها
نمودار 1-4
توزيع فراواني دانش آموزان قبول و مردود
نمودار 2-4
توزيع فراواني تحصيلات پدر دانش آموزان
نمودار 3-4
توزيع فراواني تحصيلات مادر دانش آموزان
نمدار 4-4
توزيع فراواني ترتيب تولد دانش آموزان
نمودار 5-4
توزيع فراواني تعداد افراد خانواده
نمودار 6-4
توزيع فراواني درآمد والدين
نمودار 7-4
توزيع فراواني روابط والدين با فرزندان
نمودار 8-4
توزيع فراواني علاقه و انتظار والدين به تحصيل فرزندان
نمودار 9-4
توزيع فراواني زندگي والدين با فرزندان
نمودار 10-4
توزيع فراواني زندگي والدين با هم
نمودار 11-4
توزيع فراواني ارتباط والدين با مدرسه
نمودار 12-4
توزيع فراواني بومي بودن دانش آموزان
نمودار 13-4
توزيع فراواني فعاليت غيردرسي دانش آموزان
نمودار 14-4
توزيع فراواني شركت در فوق برنامه  مدرسه
نمدار 15-4
توزيع فراواني مطالعة روزنامه و مجله و كتابهاي مختلف
نمودار 16-4
توزيع فراواني فعاليتهاي ورزشي
نمودار 17-4
توزيع فراواني ديدار با آشنايان و بستگان
نمودار 18-4
توزيع فراواني استفاده از معلم خصوصي
نمودار 19-4
توزيع فراواني شركت در كلاسهاي تقويتي و متفرقه
نمودار 20-4
توزيع فراواني استفاده از كتابهاي كمك درسي و كمك خانواده
نمودار 21-4
توزيع فراواني مباحثه و همخواني با دوستان

جهت دانلود فايل كليك كنيد