دانلود بررسي مسائل و مشكلات آموزشي مدرسه دخترانه نابينايان نرجس

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه:

متأسفانه در كشورهاي جهان سوم كه سلطه سالها استعمار و استثمار آنان  را از قافله پيشرفت تمدن عقب نگاهداشته درصد نابينايان بعلت فقدان بهداشت عمومي، سوء تغذيه، عدم رعايت مسائل ايمني در كار، بي اطلاعي از مسائل بهداشتي چشم و غيره. بسيار بالا و نگران كننده است. اين در جائيست كه نقد علمي و مالي دولتها اجازه ايجاد سازمانهاي رفاهي و انجام تحقيقات علمي در زمينه رفاه نابينايان را نمي دهد درواقع كشورهاي جهان سوم با كمترين امكانات توانبخشي تعداد قابل ملاحظه اي نابينايي محروم از شغل، خانواده وامكانات آموزشي دارد كه وضع آنها وخيم تر مي شود.

 بيان مسئله

نابينايي فاجعه نيست بلكه پديده اي است بس كهن كه قدمت آن را نميتوان با پيدايش بشر همزاد وهمزمان دانست. با اين عارضه و اتفاق بايد به درستي روبرو شد. با قبول واقعيت  آن را از طريق صحيح، سعي در برطرف كردن مشكلات آن تلاش كرد. با وجودي كه نابينايي از نظرگذراندن زندگي صحيح وسالم فرد در موارد خاصي كمتر از بسياري از معلوليتهاي ديگر محدوديت ايجاد مي كند مردم و جامعه نسبت به آن حساسيت بيشتري دارند و گاه نسبت به اين گروه ترحم نابجايي از ديگران سر مي زند. شايد به دليل اين است كه اولاً نابينايي قابل ديدن است و نقصي ظاهري است در حالي كه مثلاً ناشنوايي و معلوليتي به ظاهر پنهان است وشخص ناشنوا از نظر ظاهر، فردي سالم جلوه مي كند دوم اينكه هر كسي قادر است د رتاريكي يا با بستن چشم خود دنياي نابينايي را حس كند در حالي كه كسي قادر نيست گوش خود را ببندد و دنياي سخت شنوايي را لمس نمايد. دليل ديگر شاديوجود وسايل كمكي مخصوص نابينايان باشد مانند عصاي سفيد، عينك سياه، يا سگ راهنما كه همگي نقص اين گروه را بزرگتر جلوه گر مي سازند و بهتر در معرض ديد ديگران قرار  ميدهند و دنياي آنان را يادآور مي گردند.( پاكزاد 76، 292)

عنوان    صفحه
فصل اول
مقدمه
بيان مسئله
انگيزه تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت موضوع مورد بررسي
فصل دوم
تاريخچه توجه نابينايان
گذري بر تاريخچه آموزش و پرورش در ايران و جهان
تاريخچه خط بريل در جهان و ايران
تعريف و طبقه بندي نابينايي
عوامل مؤثر بر نابينايي
تعليم و تربيت كودكان نابينا
آشنايي با آموزش نابينايان و روشهاي مورد استفاده
شوراي جهاني رفاه نابينايان
آمار نابينايان در جهان و ايران
سئوالات تحقيق
تعريف نظري و عملياتي متغيرها

فصل سوم
روش تحقيق
جامعه آماري
فرد مورد مشاهده
حجم نمونه
ابزار تحقيق
شرح مؤسسه
فصل چهارم
جداول  توزيع فراواني
فصل پنجم
نتايج تحقيق
پيشنهادات
محدوديت هاي تحقيق
نمونه پرسشنامه
منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيد