دانلود پايان نامه نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و … در جامعه

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه:
جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني جغرافيا در حال نشو و نما مي‌باشد بر مسايل مربوط به زنان و تقسيم كار جنسيتي تاكيد مي‌ورزد ضرورت طرح اينگونه سوالات از يك سو ناشي از آگاهي فزاينده جغرافيدانان در جهت بكارگيري قواعد و قوانين اجتماعي در تجزيه و تحليلهاي جغرافيايي بوده و از سوي ديگر به اين دليل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم براي رسيدن به چهارچوب عملي و نتيجه‌گيري صحيح از مسايل خاص اجتماعي- فضايي الزاماً بكارگيري ابزارها و تكنيكهاي خاص اين علم ضرورت مي‌يابد.
بدين منظور در سال 1984 اولين كتابي كه با ديدگاه جغرافيا و جنسيت تدوين شده بود به چاپ رسيد اين كتاب در حال حاضر خارج از چاپ مي‌باشد.
ظهور علاقه‌ها و توجه بيشتر به شناخت موقعيت زنان در جغرافياي بريتانيا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گرديد. در ايالات متحده و بريتانيا ابتدا در جهت برخورداري زنان و دسترسي برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكيد بيشتري صورت مي‌گرفته و در پي آن زنان در تحقيقات جغرافيايي توجه بيشتر را كسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت يك جغرافياي فمنيست واضحتري توسعه يافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافيا بلكه به روش به كار رفته براي سازماندهي اين دانش به منظور جلب نظرات بيشتر به امور زنان با ديد انتقادي مي‌نگريست. اين انتقادات بيشترين بحثها را در طي 15 سال در توسعه جغرافيا برانگيخته است.
جغرافي دانان فمنيست مدت زيادي اين مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتايج جدي را در بر داشته و اينكه چه چيزي به عنوان دانش جغرافياي واقعي به حساب مي‌آيد و هم چه كسي مي‌تواند چنين دانشي را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافيا يك سري فرضيات نامعين درباره اينكه مردان و زنان چه كاري انجام مي‌دهند و اينكه آن نظمي كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده يك نظم مردانه است را مطرح مي‌كند.

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه:     ۸
فصل اول    ۱۱
طرح تحقيق    ۱۱
۱-۱- بيان مساله:     ۱۲
۱-۲- اهميت و ضرورت تحقيق:     ۱۴
۱-۳- فرضيه:     ۱۹
۱-۴- اهداف تحقيق:     ۲۰
۱-۵- پيشينه تاريخي:     21
پيشينه مطالعات در رابطه با زنان در ايران    ۲۸
۱-۶- روش شناسي تحقيق:     ۳۰
۱-۷- محدوديتهاي پژوهش:     ۳۶
۱-۸- تعريف اصطلاحات و واژه‌ها:     ۳۷
زن در توسعه    ۳۸
نيروي كاردستمزدي    ۳۸
كارخانه براي كارفرما    ۳۹
كاربراي خود    ۴۰
كارياوري    ۴۰
كارخانوادگي بدون دستمزد    ۴۱
فصل دوم    ۴۲
كليات و مباني نظري پژوهش    ۴۲
۲-۱- توسعه و اهداف آن «ديدگاههاي نظري»    ۴۳
۲-۲- توسعه با تاكيد بر نقش زنان:     ۴۹
۲-۳- ديدگاههاي موجود در تئوري زن و توسعه:     ۵۵
رفاه:     ۵۵
فقرزدايي:     ۵۷
برنامه‌هاي فقرزدايي و اشتغال‌زا براي زنان:     ۵۸
۲-۴- نقش مشاركت زنان در اقتصاد روستايي    ۶۴
۲-۴-۱- اهميت اشتغال زنان در مناطق روستايي    ۶۶
۲-۴-۲- جايگاه زنان در توسعه روستايي و كشاورزي    ۷۰
۲-۴-۴- صنايع دستي    ۸۰
۲-۴-۴-۱- تاريخچه صنايع روستايي در ايران    ۸۰
۲-۵-۴-۲- اهداف ايجاد صنايع روستايي    ۸۳
۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستايي در توليد صنايع دستي    ۸۳
۲-۴-۴-۴- اثرات صنايع روستايي بر اشتغال زنان روستايي ايران    ۸۴
۲-۵- اهرم آموزش و كيفيت بهره‌گيري زنان:     ۸۷
۲-۶- توسعه پايدار و نقش محوري زيست محيطي زنان روستايي:     ۹۱
۲-۷- مسائل و مشكلات زنان روستايي    ۹۶
فصل سوم    ۱۰۶
كليات و ويژگيهاي طبيعي تالش    ۱۰۶
۳-۱- موقعيت، حدود و وسعت:     ۱۱۰
۳-۲- توپوگرافي:     ۱۱۲
۳-۳- اقليم    ۱۱۶
۳-۳-۱- شرايط اقليمي منطقه:     ۱۱۶
۳-۳-۳- بارندگي:     ۱۱۸
۳-۳-۴- رطوبت نسبي:     ۱۲۰
۳-۳-۵- تبخير:     ۱۲۰
فصل چهارم    ۱۲۲
نگرشي بر جغرافياي انساني تالش    ۱۲۲
۴-۱- توزيع و تراكم جمعيت:     ۱۲۳
۴-۲- ساخت جنسي و سني    ۱۲۴
۴-۳- نيروي انساني و اشتغال    ۱۲۶
۴-۳-۱- جمعيت شاغل بر حسب گروههاي عمده فعاليت:     ۱۲۸
۴-۴- جمعيت و تغييرات آن:     ۱۲۸
۴-۵-۱- ميزان مواليد در شهرستان تالش:     ۱۳۱
۴-۵-۲- باروري:     ۱۳۱
۴-۵-۳- مرگ و مير:     ۱۳۲
۴-۵-۴- رشد جمعيت در شهرستان تالش:     ۱۳۳
۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش:     ۱۳۳
۴-۶- وضع سواد و كيفيت آموزش    ۱۳۵
۴-۶-۱- بررسي وضع سواد در شهرستان تالش:     ۱۳۵
۴-۶-۲- آموزش:     ۱۳۷
۴-۶-۳- نهضت سوادآموزي:     ۱۳۸
۴-۷- بهداشت و درمان    ۱۴۱
۴-۸- شاخصهاي بهداشتي    ۱۴۲
فصل پنجم    ۱۴۳
۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعاليتهاي روستايي منطقه    ۱۴۴
۵-۱-۱- بستر اكولوژيكي و عمومي منطقه مورد مطالعه:     ۱۴۴
۵-۱-۲- بستر جمعيتي روستاهاي منطقه مطالعاتي:     ۱۴۷
حجم خانوار:     ۱۴۹
۵-۱-۳- متغيرهاي اكولوژيكي- اقتصادي در روستاهاي شهرستان تالش:     ۱۵۰
۵-۱-۴- سهم زنان در فعاليتهاي اقتصادي روستا:     ۱۵۲
۵-۱-۵- نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي:     ۱۵۵
۵-۱-۵-۱-  دامداري و پرورش طيور:     ۱۵۶
۵-۱-۵-۲- زنبورداري:     ۱۶۱
۵-۱-۵-۳- نوغانداري:     ۱۶۳
۵-۱-۵-۴- صنايع روستايي:     ۱۶۶
صنايع تبديلي – صنايع دستي:     ۱۶۷
۵-۲- ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه    ۱۷۱
۵-۲-۱- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه:     ۱۷۱
۵-۲-۲- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها:     ۱۷۴
۵-۲-۳- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان:     ۱۸۴
۵-۲-۴- جايگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه:     ۱۸۸
۵-۲-۵- نقش و جايگاه تصميم گيري و مديريتي زنان در امور توليدي وخانوادگي:     ۱۹۵
۵-۳- نقش زنان روستايي تالش در حمايت و حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست:     ۲۰۲
فصل ششم     ۲۰۸
نتيجه گيري:     ۲۰۹
آموزش زنان = آموزش جامعه    ۲۱۰
نقش سازمانهاي غير دولتي NGO و مشاركت زنان در پروژه‌هاي توسعه:     ۲۱۳
سياست ملي‌زنان روستايي جمهوري اسلامي ايران:     ۲۱۸
حفظ كيان خانواده:     ۲۲۰
كاهش فقر و تأمين عدالت اجتماعي:     ۲۲۱
سياستها:     ۲۲۳
تأمين نيازهاي بهداشتي:     ۲۲۳
ارتقاي منزلت زنان روستايي:     ۲۲۵
فهرست  منابع مأخذ فارسي:     ۲۲۶
فهرست منابع و ماخذ لاتين:

جهت دانلود فايل كليك كنيد