بررسي تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كارمندان اداره كل مالياتهاي غرب تهران

یازار : amir

+0 به يه ن

1-1- مقدمه
از آنجا كه بيشتر عمر ما در محيط كار سپري مي شود و بسياري از روابط و مناسبات ما در طول ساعات كار شكل مي گيرد، مي توان از كار به عنوان بخش بسيار مهمي از زندگي ياد كرد. با توجه به اهميت ابعاد مختلف كار در زندگي انسانها ، مي توان گفت كه رضايت شغلي و تمايل به انجام كار نيز تأثير بسزايي در نحوه خشنودي انسانها از وضعيت زندگيشان دارد. از سوي ديگر، سلامت رواني انسانها نيز دز گرو همين رضايت شغلي است،چنانكه مي توان گفت انسانهايي كه دستخوش نارضايتي شغلي هستند، دچار استرسهاي شديدي در زندگي خانوادگي و اجتماعي مي شوند. بررسيهاي انجام گرفته، نشان مي دهد كه تقريباً در تمامي مشاغل استرس وجود دارد، اما ميزان و تأثير آن به لحاظ  نوع و ماهيت استرس و خصوصيات شخصي افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پاركز ، 1992، ص 57 )
از جمله مشخصات يك سازمان سالم، اين است كه سلامت جسمي و رواني كاركنان، به اندازه توليد و بهره وري مورد توجه قرار گيرد. در جامعه سالم،‌ مسئوليت سازمانهاي توليدي، منحصر به توليد هر چه بيشتر كالا و خدمات سود آور نيست و مديران سازمانهاي چنين جوامعي مي دانند كه توليد بيشتر، نتيجه و محصول مديريت اثر بخش است. مديريت اثر بخش نيز بدون توجه  و اعتقاد به سلامت رواني كاركنان حاصل نمي شود. در مورد اهميت توجه به بيماريهاي رواني در محيط كار، كافي است بگوييم كه هيچ پديده اي به اندازه سلامت رواني براي كارگر اهميت ندارد ( ساعتچي، 1375، ص 91).
شيوع و گستردگي استرس در محيط كار، محققان را بر آن داشته است كه به تحليل گسترده اين موضوع در سازمان و تأثير آن بر عملكرد كاركنان بپردازند. عده اي  از صاحبنظران رفتار سازماني تا آنجا پيش رفته اند كه استرس را « بيماري شايع قرن» ناميده اند و معتقدند دامنه اين بيماري، به علت پيچيدگي روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ريزي صحيح افزايش خواهد يافت. اين تحقيق شامل پنج فصل كليات، پيشينه و ادبيات تحقيق، يافته و تجزيه و تحليل داده ها و نتيجه گيري و پيشنهادات است.

فهرست
مقدمه
بيان مسئاله
هدف تحقيق
ضرورت و اهميت تحقيق
سؤالات تحقيق
سوالات فرعي تحقيق
فرضيات فرعي
فرضيات تحقيق
متغيرهاي تحقيق
واژگان تخصصي تحقيق
قلمرو تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
فصل دوم
پيشينه پژوهش
تاريخچه
آشنايي با اداره كل مالياتهاي غرب تهران
تحقيقات انجام شده در جهان
نگرشهاي مختلف نسبت به استرس
ماهيت استرس
انواع استرس
عوامل بوجود آورنده استرس
رابطه بين استرس و دفاع ايمني
علايم و نشانه هاي استرس
بيماري هاي جسمي
طرق مقابله با استرس يا كاهش آن يا غلبه بر آن
استرس شغلي
رضايت شغلي
تعريف رضايت شغلي
اهميت و ويژگيهاي رضايت شغلي
ابعاد رضايت شغلي
منشأ رضايت شغلي
مدلهي رضايت شغلي
فصل سوم
مقدمه
منابع جمع آوري  داده ها
منابع ثانويه
منابع اوليه
روش تحقيق
جامعه آماري
روش نمونه گيري
حجم نمونه
ابراز جمع اوري داده ها
روايي پرسشنامه
پايايي پرسشنامه
مقاسهاي مورد استفاده
آزمون آماري مورد استفاده

جهت دانلود فايل كليك كنيد