پروژه اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

یازار : amir

+0 به يه ن

اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

اهداف تربيت بدني در جوامع گذشته و امروز

مطالعه و تحليل تاريخي احوال اقوام گذشته و حال نشان مي دهد كه سعي و تلاش انسان قدمت تاريخي دارد ، تا آنجا كه مي توان گفت اداره حيات اقوام ابتدايي بدون حركت و فعاليت ميسر نبوده است. اجراي مهارتهايي از قبيل زوبين اندازي ، تيراندازي با تير و كمان ، كوه و غار پيمايي ، كشتي گيري و حتي اجراي مسابقه هاي دو كه در قرآن كريم در داستان برادران يوسف نيز از آن ذكري به ميان آمده است ، جملگي حاكي از رواج فعاليتهاي جسماني و تربيت بدني در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگي فردي و اجتماعي بسياري از جوامع و ملتهاي امروز جهان ، تربيت بدني و ورزش بخش مهم و جدايي ناپذيري از برنامه هاي كلي تربيت كودكان و جوانان به حساب مي آيد . امروزه ملتها بر اساس جهان بيني و شناخت كلي از انسان به طرح و تنظيم برنامه هاي ورزشي و تربيت بدن مي پردازند و اين گونه برنامه ها را در زندگي خانوادگي و  آموزشگاهي نسلهاي حال و آيندة خود قرار مي دهند.

اهداف عمدة تربيت بدني در تاريخ زندگي انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعميم بهداشت ، رشد و تقويت قواي جسمي ، آمادگي براي فعاليتهاي دفاعي ، كسب شادابي و نشاط ، و نيل به موفقيت در وظايف حرفه اي و شغلي . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغييري در نزد اكثريت جوامع بشري ترغيب مي شود و بر حسب ضرورت تاريخي بر يك يا چند هدف تاكيد بيشتري به عمل مي آيد.

در عصر حاضر ، در ساية تحولات اجتماعي و سياسي در جهان بويژه در دنياي غرب ، مقاصد ديگري به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جاي تربيت بدني عاملي براي تخدير و سرگرم نگه داشتن ملتهاي ضعيف جهان گرديده است. تربيت بدني كه در آغاز پيدايش آن جنبه فردي و در نهايت ملي داشت اينكه به صورت جمعي و بين المللي در آمده است تا وسيله براي بهره برداري مقاصد سياسي كشورهاي استعماري باشد.

فهرست

اهداف و اهميت اجتماعي ورزش 1

اهداف تربيت بدني در جامعة اسلامي 4

فصل دوم ـ رهبري انقلاب اسلامي و تربيت بدني  و ورزش 11

ورزش ، وسيله خودشناسي 15

فصل سوم ـ ورزش و سلامت 19

ويتامينها 22

كيفيت غذا 24

جدول 3 : مصرف انرژي روزانة يك دانشجوي ورزشكار به وزن 68 كيلوگرم به طور تقريب. 26

عوامل موثر در مصرف انرژي 30

تنظيم انرژي در مسابقه 33

2ـ بهداشت و ورزش 35

3ـ عوامل تهديد كنندة قلبي ـ عروقي 39

2ـ وراثت 41

4ـ مصرف تنباكو و سيگار كشيدن 41

خود آزمايي 44

طرز استفاده از جدول ريسكو 44

حداكثر پيشرفت در سطوح مختلف با توجه به سن 50

برنامه شماره 2 52

برنامه شماره 4 55

برنامه شماره 5 56

برنمه شماره 6

منابع و مآخذ : 59

جهت دانلود فايل كليك كنيد