پايان نامه بررسي ميزان شاخص هاي افسردگي در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه

سلامت هر جامعه اي وابسته به سلامت تك تك افراد آن جامعه است و اين سلامت در دو بعد بايد مدنظر قرار گيرد، اول در بعد جسماني و دوم در  بعد رواني.

براي تأمين بهداشت جسماني همواره توجهات خاصي در سازمان هاي جامعه  ما بوده است.اما از بعد رواني هم به صورت سازمان يافته درسالهاي اخير توجهاتي صورت گرفته است.

براي بهداشت رواني جامعه نيز مسئله پيشگيري بهتر از درمان مي باشد. هرچقدر بتوانيم دانش آموزان را به سمت ورزش سوق دهيم به همان ميزان به سلامت جامعه كمك نموده ايم.افسردگي يكي از اختلالات خلقي است كه تأثير زيادي در پيشرفت تحصيلي، انگيزه و اميد به آينده  در دانش آموزان دارد.

از جمله اموري كه آموزش و پرورش بايد به آن توجه كند تقويت ورزش مدارس  و هدايت دانش آموزان به سمت ورزش است. (رمضاني ، 1380)

يكي از مهمترين نعمت ها، نعمت تندرستي و سلامت است كه مي تواند در موفقيت انسان عامل مهمي باشد.

يك خانواده و يك جامعه تنها زماني قادر خواهد بود راه ترقي و تكامل را طي كند كه متشكل از افرادي سالم، با ارزش و پاك باشد.

با توجه به اين مهم تربيت بدني و ورزش به عنوان بخشي از نياز ساختاري نياز انساني بايستي مورد توجه همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و كوچك و بزرگ باشد.

تربيت بدني يك پديده انساني و يك ابزار سودمند و مؤثر براي پرورش جسم و روح، ارتقاي فرهنگ و تربيت اخلاق است و مي تواند زمينه ساز هويت ملي باشد نقش ورزش در پيشگيري از نارسايي هاي بدن، ورزش درماني و برنامه ريزي و گسترش تربيت بدني در سطوح مختلف زندگي عموم مردم بايد مورد توجه قرار گيرد.

فهرست مطالب

چكيده تحقيق: أ‌

فصل اول. 1

مقدمه. 2

بيان مسئله: 8

اهداف تحقيق: 10

اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 11

فرضيه ها يا سؤالات ويژه تحقيق: 12

انواع متغيرهاي طرح تحقيق: 14

تعريف واژه ها و اصطلاحات: 15

شاخص افسردگي ( تأييد و تصديق) 16

شاخص افسردگي (عشق و محبت) 16

شاخص افسردگي (موفقيت) 17

شاخص افسردگي (كامل گرايي): 18

شاخص افسردگي ( شايستگي) 18

شاخص افسردگي ( قدرت مطلق): 19

شاخص افسردگي (استقلال رأي): 20

دانش آموز ورزشكار: 20

دانش آموز غير ورزشكار: 21

فصل دوم 22

افسردگي چيست؟. 23

نكاتي پيرامون اهميت و فوائد ورزش: 29

مباني روان شناسي تربيت بدني و ورزش: 35

شخصيت و ورزش: 38

نظريه هاي روان شناسي در باره افسردگي: 39

نظريه يادگيري:(Learning theory) 39

نظريه فرهنگي – اجتماعي: 42

مزاياي رواني فعاليت جسماني: 44

راههاي درمان افسردگي: 47

ورزش و افسردگي: 51

بيان عقايد و نظرات و تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق: 57

فصل سوم 71

مقدمه. 72

فصل چهارم 79

مقدمه. 80

جدول 1-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقايسه تأييد و تصديق  80

جدول 2-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس عشق و محبت   81

جدول 3-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس موفقيت   83

جدول 4-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس كامل گرايي  84

جدول 5-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس شايستگي  85

جدول 6-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس قدرت مطلق  86

جدول 7-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس استقلال رأي   87

جدول 8-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس افسردگي  88

جدول 9-4: جدول آزمون t براي معني داري تفاوت مقياس سن  89

جدول 10-4:: جدول ضرايب همبستگي پيرسون. 90

فصل پنجم 93

بيان پيشنهادات: 99

منابع و مآخذ: 100

جهت دانلود فايل كليك كنيد