تعيين ميزان اثر بخشي يك دوره فعاليت بدني منتخب بر توانائيهاي ادراكي – حركتي دانش آموزان پسر پايه پنج

یازار : amir

+0 به يه ن

فصل اول
حركت مهمترين نشانه حيات انسان است . هر جا زندگي وجود دارد ، حركت نيز وجود دارد . زندگي بدون آن قابل تصور نيست. حركت در حيات انسان ، بيش از تولد آغاز و تا پايان حيات او ادامه دارد.
انسان در نخستين سالهاي حيات خود ، تنها از طريق پديده حركت است كه مي تواند خود آشنا گردد و با آن ارتباط برقرار كند. چنين ارتباطي به انسان اين فرصت را مي دهد كه در تعامل با پديده هاي محيطي از آنها ،‌تجربيات معني داري كسب كند . بنابراين حركت شرايطي را براي كودك فراهم مي سازد كه بر اساس آن مي تواند به اكتشاف دنياي پيرامون خود بپردازد. از طرفي كودك از ابتداي ورود به دنياي ناشناخته پيوسته در اين تلاش است كه به كمك حركت و تربيت به زندگي خوب و سالم و پرطراوت دست يابد و براي دستيابي به نشاط و تندرستي ،‌بايد از ورزش و بهداشت مدد جويد . براي رسيدن به چنين هدفي لازم است معلمان آگاه تربيت بدني با مطالعات گسترده به آموزش صحيح تربيت به كودكان و نوجوانان همت گمارند.(6)
به همين منظور معلمان و مربيان در صورتي مي توانند در ارتقاء سطح آمورشي شاگردان مؤثر باشد كه به دو نكته زير توجه داشته باشند

فهرست مطالب
فصل اول
بيان مسأله
اهميت و ضرورت تحقيق
۱- نقش توانائيهاي ادراكي – حركتي در آموزش و پرورش
اهداف تحقيق
اهداف جزئي
فرضيه هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
محدوديتهاي خارج از كنترل محقق
۱- فعاليت بدني منتخب
۲- دانش آموزان پايه پنجم دبستان
۳- توانائيهاي ادراكي – حركتي
۴- تعادل ايستا
۵- تعادل پويا
۶- هماهنگي
۷- قدرت
۸- دقت
۹- سرعت
فصل دوم
مقدمه :
تعريف حركت :
طبقه بندي حركت
مباني نظري ادراك
تعريف ادراك
انواع ادراك
توانائيهاي حركتي و اهميت آن
توانائيهاي جسماني
۱- قدرت تحمل بدن يا استقامت
۲- قدرت يا نيرومندي
۳- انعطاف پذيري عضلاني
۴- چابكي
تواناييهاي ادراكي
۱- تمييز حسي حركتي :
۲- تميز بصري :
تواناييهاي اداركي – حركتي
۳- تميز شنوايي :
۴- تميز لمسي :
نظريه هاي رشد حركتي
۱- نظريه ديد حركتي گتمن
۱- نظريه حركت آفريني بارش
۳- نظريه سازماندهي مجدد نظام عصبي
۴- نظريه حركتي – ادراكي كفارت
آزمونهاي حركتي
۱-۱- آزمون اندازه گيري ادراكي – حركتي كفارت
۲- تصوير بدني و تشخيص تفاوت :
۳- پيوند ادراكي – حركتي :
۲- كنترل چشمي :
۵- درك شكل :
۲- آزمون توانائيهاي حركتي لينلكلن – اوزرتسكي
۳- آزمون توانائيهاي حركتي برونينكز – اوزرتسكي
كاربردهاي كلي حركتي
ابزار جمع آوري اطلاعات
۱-۱- ماتريسهاي پيشرونده ريون فرم رنگي كودكان
روش اجرا
مقدمه
الف) تحقيقات داخلي
ب) تحقيقات خارجي
نتيجه گيري
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل :
جامعه آماري
نمونه آماري
متغير وابسته :
فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه :
آزمون فرض هاي تحقيق
تعادل پويا
ابزار تحقيق
روش آماري
تعادل ايستا :
هماهنگي
فرض سوم
فرض چهارم
سرعت حركت
فرض پنجم
قدرت :
فرض ششم
توانائيهاي ادراكي – حركتي
فرض هفتم
فصل پنجم « نتيجه گيري »
مقدمه
خلاصه پژوهش
بحث و بررسي نتايج تحقيق
تعادل پويا
نتايج
سرعت حركت
قدرت
تعادل ايستا
هماهنگي
پيشنهادات
پيشنهادات تربيتي آموزشي
توانائيهاي ادراكي – حركتي
پيشنهادهاي پژوهشي
منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيد