دانلود پايان نامه بررسي آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

یازار : amir

+0 به يه ن

1-1- بيان مساله
نوجواني دوره اي بين كودكي و بزرگسالي است كه او را با زنجيره اي از موانع تحولي و چالش هاي عديده اي روبرو  مي‌سازد. درابتدا تكاليف طبيعي همچون تحول هويت و دستيابي  به استقلال و سازگاري با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از كودكي به بزرگسالي است كه باتغييرات فيزيولوژيكي در بدن و تحول شناختي مشخص مي‌شود. اين مرحله زماني است كه فرد نيازمند انجام نقش هاي اجتماعي در رابطه با همسالان و افرادي از جنس مخالف، انجام تكاليف مدرسه وتصميم گيريهايي در رابطه با شغل مي‌باشد (فرايدنبرگ ،1997). از آنجا كه تغييرات و وجود تكاليف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عديده اي قرار مي دهد، لزوم واهميت سازگاري و كنار آمدن با اين استرس ها در اين دوره  نمايان مي‌گردد. با توجه به  اين مقدمه اندكي به راهبردها و مهارتهاي كنار آيي مي پردازيم. كنار آمدن، متشكل از پاسخهايي (افكار، احساسات واعمالي ) است كه فرد در برخورد  با موقعيت هاي مشكل داري كه درزندگي روزمره و در شرايط خاص با آنها مواجه مي‌شود، بكار مي‌گيرد.  گاهي اوقات مشكلات حل مي شوند و گاه در تلاش فردي براي برخورد با محيط مورد اغماض قرار مي‌گيرند (فرايدنبرگ، 1997).

فهرست مطالب

فصل اول            1

مقدمه     2

1-1- بيان مساله    3

1-2- ضرورت و اهميت تحقيق          8

1-3- اهداف تحقيق 12

1-4- فرضيه هاي پژوهش    13

1-5- متغيرهاي پژوهش       13

تعريف اصطلاحات 14

1-6- تعاريف نظري‌و عملياتي متغيرها 14

1-6-1- مهارتهاي مديريت بر استرس   14

تعريف عملياتي      15

1-6-2- سبك كنارآيي اجتنابي            16

تعريف عملياتي      16

1-6-3- سبك اسناد منفي       17

تعريف عملياتي      17

1-6-4- سلامت رواني        17

تعريف عملياتي      18

1-6-5- دانش آموز 18

1-6-6- پايه تحصيلي          18

1-6-7- جنسيت     18

خلاصه   19

فصل دوم 20

مقدمه     21

2-1- استرس يا فشاررواني   21

2-2- تعريف استرس           22

2-3- مدلهاي استرس           23

2-3-1- مدل محرك            23

2-3-2- مدل پاسخ  24

2-3-3- مدل تعاملي            29

2-4- ارزيابي هاي شناختي   30

2-5- استرس زاهاي بالقوه    32

2-5-1- فجايع ( وقايع آسيب زا )        32

2-5-2- تاثير وقايع مهم زندگي           33

2-5-3-گرفتاريهاي روزانه   34

2-6- استرس نوجواني         37

2-6-1- تأثير محيط            40

2-6-2- نشانه هاي استرس در نوجواني            43

جدول 2-1: نشانه هاي استرس نوجواني به نقل از فرايدنبرگ 1997 46

2-7- تعريف كنار آمدن        47

2-7-1-كنارآمدن از ديدگاههاي مختلف  48

2-7-2- نظرية لازاروس دربارة كنارآمدن          49

2-7-3- شيوه هاي مختلف كنار آيي     51

2-7-4- مقياس هايي از سياهه شيوه هاي كنار آيي            51

2-8- عوامل موثر بر استرس و كنارآيي            55

2-8-1- حمايت اجتماعي      55

2-8-2- تفاوتهاي فردي        59

2-8-2-1- شخصيت نوع A  60

2-8-2-2- اضطراب و روان رنجورخويي        61

2-8-2-3- سخت رويي        63

2-8-2-4- خوش بيني در مقابل بدبيني 65

2-8-3- عزت نفس 66

2-9- سبك اسناد     68

2-9-1- سبك اسناد خوش بين/ بدبين    71

2-9-2- سبك اسناد و رابطه آن با سلامت و سبك هاي كنارآيي         72

2-10- سلامت روان و ابعاد آن          77

2-10-1- مفهوم سلامت روان            82

جدول 2-2: مفهوم سازي وعملياتي ابعاد سلامت و روانشناختي و اجتماعي      85

2-10-2- بيماري  رواني و سلامت روان : مدلت حالت كامل           87

نمودار 2-1: بيماري رواني و سلامت روان؛ مدل حالت كامل (همان منبع، ص 50)       88

2-11- آموزش مهارتهاي مديريت بر استرس      90

2-11-1- مقدمه اي بر استرس و كنارآيي          91

2-11-2- راهكارهاي ذهني و عقلاني جهت كنارآيي با استرس         94

2-11-3- روشهاي فيزيكي كنار آمدن با استرس   98

2-11-4- مهارتهاي مطالعه، آمادگي براي امتحان و مديريت بر زمان 100

2-11-5- مهارتهاي ارتباطي و ميان فردي         102

2-11-6- تقويت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگي و نگراني        104

2-11-6-1- آموزش مجدد سبك اسناد در افسردگي            107

2-12- مروري بر پژوهشهاي پيشين    109

تحقيقات انجام شده در ايران   109

رابطه سبك هاي اسناد و شيوه كنار آيي با استرس 110

بررسي ها در زمينه شيوه هاي كنار آيي با استرس            112

مروري بر پژوهشهاي انجام شده در خارج          114

ب) تحقيقات پيرامون راهكارهاي كنارآيي:          117

خلاصه   121

ه – در پايان يافته هاي پژوهشي درايران و خارج آورده شد. 121

فصل سوم            122

مقدمه     123

3-1- جامعه آماري 123

3-2- نمونه پژوهش            123

3-3- شيوه نمونه‌گيري        123

3-4- ابزارهاي اندازه‌گيري   124

3-4-1- مقياس كنارآيي نوجوانان        125

سبك اول يا حل مشكل كنارآيي بارور    130

سبك دوم، مراجعه به ديگران 130

سبك سوم، كنار آمدن نابارور (اجتنابي) 131

جدول 3-1: راهنماي نمره گذاري مقياس كنارآيي نوجوانان  131

نحوه نمره گذاري   132

اعتبار و پايايي مقياس  كنارآيي نوجوانان           134

3-4-2- مقياس  – R90-SCL 136

توصيف ابعاد 9 گانه آزمون R – 90 – SCL       139

داشتن اين عقيده كه بخاطر گناهاني كه انجام داده ايد بايد مجازات شويد            147

داشتن اين عقيده كه عيب و نقص مهم و جدي در بدن شما وجود دارد 147

الف-  شاخص ضريب ناراحتي (PSDI) 148

ب – علامت شناسي كلي علائم مرضي ( GSI)   149

ج – جمع علائم مرضي (PST)           149

نمره گذاري آزمون  – R90-SCL        149

پايايي آزمون  – R90-SCL   150

اعتبار آزمون  – R90-SCL   151

3-4-3- پرسشنامه اسنادي در كودكان ونوجوانان 153

روايي و اعتبار پرسشنامه     155

جدول 3-2: نمرات پرسشنامه سبك اسنادي كودكان و پرسشنامه افسردگي(001/0) R **  و 05/0 <   P، پايايي و ثبات پرسشنامه CASQ را درمطالعه پيترسون و سليگمن (1984) نشان مي‌دهد.        155

جدول 3-3:  پايايي نمرات پرسشنامه سبك اسنادي در كودكان بوسيله KR20  (هيبت‌ ‌الهي،1373)  157

جدول3-4: كليد نمره گذاري پرسشنامه سبك اسناد كودكان (CASQ) (فرم 36 سئوالي) موقعيتهاي مثبت (Cp) 158

موقعيت هاي منفي (CN )     158

مقياس دروني بودن 158

3-5- روش اجراي پژوهش   159

3-6- طرح تحقيق  160

3-7- روشهاي آماري در تحليل داده ها  161

خلاصه   163

فصل چهارم          164

4-1- داده هاي توصيفي  پژوهش        165

گروه      165

جدول 4-1:  شاخص هاي توصيفي  متغيير كسب كنار ايي اجتنابي  گروه‌هاي آزمايش و گواه در مرحلة پيش آزمون     167

انحراف معيار       167

نمودار 4-1: مقايسه ميانگين‌ زير مقياسهاي سبك كنارآيي اجتنابي در دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پيش آزمونجدول 4-2: شاخص هاي توصيفي متغير سبك كنارآيي اجتنابي  گروه‌هاي آزمايش وگواه در مرحلة پس آزمون  169

جدول 4-2: شاخص هاي توصيفي متغير سبك كنارآيي اجتنابي  گروه‌هاي آزمايش وگواه در مرحلة پس آزمون            170

انحراف معيار       170

آزمايش   170

نمودار 4-2: مقايسه ميانگين‌ زير مقياسهاي سبك كنارآيي اجتنابي در دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پس آزمونجدول 4-3:  شاخص هاي توصيفي متغير سبك اسناد منفي و زير مقياس‌هاي آن در مرحله پيش آزمون 172

جدول 4-3:  شاخص هاي توصيفي متغير سبك اسناد منفي و زير مقياس‌هاي آن در مرحله پيش آزمون          173

نمودار 4-3: مقايسه ميانگين‌ سبك اسناد منفي و زير مقياسهاي آن در دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پيش آزمونجدول 4-4:  شاخص هاي توصيفي  متغير سبك اسناد منفي و زير مقياس ها آن در مرحلة آزمون 174

جدول 4-4:  شاخص هاي توصيفي  متغير سبك اسناد منفي و زير مقياس ها آن در مرحلة آزمون    175

نمودار 4-4: مقايسه ميانگين‌ سبك اسناد منفي و ابعاد آن در دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پس آزمونجدول 4-5: شاخص‌هاي توصيفي متغير سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پيش آزمون  176

جدول 4-5: شاخص‌هاي توصيفي متغير سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پيش آزمون   177

انحراف معيار       177

آزمايش   177

نمودار 4-5: مقايسه ميانگين‌ زير مقياسهاي فهرست 90 نشانه مرضي در دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پيش آزمونجدول 4-6-  شاخص هاي توصيفي  متغير سلامت روان و ابعاد آن درمرحلة پس آزمون           179

جدول 4-6-  شاخص هاي توصيفي  متغير سلامت روان و ابعاد آن درمرحلة پس آزمون  180

انحراف معيار       180

آزمايش   180

نمودار 4-6: مقايسه ميانگين‌ زير مقياسهاي فهرست 90 نشانه مرضي در دو گروه آزمايش و گواه در مرحله پس آزمون 182

نمودار 4-7: مقايسه ميانگين‌ متغير سلامت روان در دو گروه آزمايش و گواه در مراحل  پيش آزمون و پس آزمون       183

4-2- آزمون فرضيه هاي پژوهش       184

جدول 4-7: آزمون معناداري تفاوت ميانگين‌ها در سبك كنارآيي اجتنابي در دوگروه آزمايش و گواه  185

جدول 4-8: آزمون معناداري تفاوت ميانگين هاي دو گروه (آزمايش وگواه) در زيرمقياس‌هاي سبك كنارآيي اجتنابي      185

جدول 4-9:  آزمون معناداري ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه در  كسب اسناد منفي 188

جدول 4-10: آزمون معناداري ميانگين هاي دو گروه آزمايش – گواه در زير مقياس‌هاي سبك  اسناد منفي      188

جدول 4-11: آزمون معناداري تفاوت ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه در متغير سلامت روان 189

از آنچه كه از جدول 4-11 بر مي آيد مي توان ملاحظه كرد، در متغير سلامت روان، چون t مشاهده شده 57/3=مt در درجه آزادي 68=df (در سطح معني داري 01/0P<) معنادار است پس مي توان نتيجه گرفت فرض صفر رد مي شود و فرض محقق پذيرفته مي شود.            190

جدول 4-12: آزمون معناداري تفاوت ميانگين هاي دو گروه آزمايش و گواه در زير ابعاد فهرست 90 نشانه مرضي     191

خلاصه فصل چهارم            194

فصل پنجم            195

مقدمه     196

5-1- خلاصه و نتيجه گيري  196

5-2- بحث و جمع بندي (بحث دريافته ها)         204

5-3- محدوديت هاي پژوهش 209

5-4- پيشنهادات     211

پيشنهادات بكار بسته:           211

پيشنهادهايي جهت پژوهشهاي بعدي:    212

فهرست منابع فارسي           213

برگه تكليف خانگي:  آگاهي از استرس روزانه     221

فرم خودكنترلي هيجاني ( منطقي)        223

روش حل مشكل     225

راهنمايي 1:         227

راهنمايي 2:         228

ناخشنوي و افسردگي           229

مقابله با نگراني واضطراب   234

1- اثرات نگراني برتفكر      234

2- تاثير نگراني براحساسات  235

3- تاثير نگراني بررفتار       235

4- تاثير نگراني بر بدن        235

حل نگراني          236

مروري بر دوره شيوه هاي كنار آمدن با استرس   238

آموزش تنفس و انبساط         241

تنفس  شكمي:        241

تمرين 1: ببينيد چگونه نفس مي كشيد:  241

تمرين 2: تغيير تنفس از سينه فوقاني به شكمي    242

تمرين 3: تن آرامي پيشرفته (پيشرونده)            242

جهت دانلود فايل كليك كنيد