سبك دلبستگي ها و رابطه آن با تمايز خود در بين دانشجويان

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه:

سبك دلبستگي و رابطه آن با تمايز خود

طبقه نظريه دلبستگي انسان ها تمايل دارند با افراد خاصي پيوند عاطفي قوي برقرار كنند بالبي فرض كرد كه به منظور حفظ نزديكي بين نوزادان و مراقبان تحت شرايط خطر و يا تهديد، يك سيستم دلبستگي گسترش پيدا مي كند.

از سوي ديگر، پژوهش ها در زمينه نظريه دلبستگي اشاره به يك پيش طرح در نوزاد براي ايجاد ارتباط با ديگران دارد اين ارتباط در شكل گيري رشد رواني نوزاد تاثير بسياري دارد. نيازهاي مجاورت، امنيت و ايمني در نوزاد، و شيوه پاسخ دهي مراقبت كننده به اين نيازها يك سيستم دلبستگي را فعال مي سازد.

در بزرگسالاني سبك ايمن رابه عنوان اطمينان در دسترس به شخصيت دلبستگي در زمان نياز، احساس تسكين در صميميت، وابستگي متقابل و اعتماد تعريف كرده اند. سبك اجتنابي به وسيله ناايمني در قصد ديگران و ترجيح براي فاصله ي هيجاني مشخص مي شود. سبك اضطرابي دو سويه بيانگر تمايل شديد براي صميميت به همراه ناايمني در پاسخ هاي ديگران به اين تمايل وترس شديد از طرد توصيف شده است.

بالتو لوميوو هورويتز  مدل تفاوت فردي در سبك دلبستگي بزرگسالان را ارائه دادند كه در آن دو بعد اساسي دروني فرد از خود و مدل درون شخصي از ديگران. از اين تعريف چهار الگوي دلبستگي حاصل مي شود: سبك ايمن( مدل مثبت از خود و ديگران) سبك نگرش (مدل منفي از خود و مدل مثبت از ديگران)، سبك اجتنابي ( مدل مثبت از خود و مدل منفي از ديگران) و سبك ترسو ( مدل منفي از خود و ديگران).

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 1

تمايز خود……………………………………………………………………………………………….. 4

بيان مسأله………………………………………………………………………………………………… 7

ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………. 10

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………. 10

فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………. 11

تعاريف عملياتي متغيرها…………………………………………………………………………………. 12

سبك دلبستگي……………………………………………………………………………………………. 12

تمايز خود……………………………………………………………………………………………….. 13

تعريف عملياتي………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم:پيشينه تحقيق

مروري بر ادبيات…………………………………………………………………………………………. 15

سبك دلبستگي……………………………………………………………………………………………. 17

تمايز خود……………………………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم: روش تحقيق

جامعه و نمونه…………………………………………………………………………………………… 22

روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………….. 22

روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 23

توصيف ابزاري متغيرهاسبك دلبستگي…………………………………………………………………….. 23

سبك ايمن……………………………………………………………………………………………….. 24

تمايز خود……………………………………………………………………………………………….. 24

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

جداول توصيفي………………………………………………………………………………………….. 25

جدول استنباطي………………………………………………………………………………………….. 29

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………… 34

منابع…………………………………………………………………………………………………….. 37

ضمائم

پرسشنامه= داراي 56 تا سوال چهارجوابي مي باشد

جهت دانلود فايل كليك كنيد