دانلود پايان نامه تأثيرات منفي سازگاري اجتماعي مادران داراي كودك عقب‌ مانده

یازار : amir

+0 به يه ن

مقدمه
وجود يك جامعه  سالم از نظربهداشت روان،وابسته به سلامت اجزا كوچكتر آن جامعه مانند اجتماع ها،گروههاوخانواده هاي موجوددرآن جامعه است .وجود خانواده هاي سالم وداراي سلامت روان مي تواند تاثير بسزايي درسلامت رواني موجودوايجاد بهداشت رواني درآن جامعه داشته باشد،زيرا نهاد خانواده به خودي خود يك جامعه كوچك است وهر گونه تغيير مثبت يا منفي در آن،در جامعه بزرگ انسانها تاثيرمستقيم وموثر دارد وثبات وبي ثباتي خانواده بطور مستقيم بر ثبات يابي ثباتي جامعه تاثير دارد.
كودك عامل گسترش نسل است و تولد هركودك مي تواند برپويايي خانواده اثر بگذارد،والدين وديگراعضاي خانواده بايد تغييرات متعددي راجهت سازگاري با عضو جديد تحمل كنند. تولد يك كودك ناتوان  بر خانواده مي تواند اثرات عميقي داشته باشد،زيرا خصوصيات كودكان ونوزادان معلول  حدود انتهايي رفتار است واز آنجايي كه معلوليت ورفتارهاي ناشي از آن امري ثابت وپايدار مي باشد،اين امر برتعاملاتي كه كودك باوالدين وخواهران وبرادران خوددارد،تاثير مي گذارد(هالاهان وكافمن ، 1998).
مراقبت هاي اضافي كه برخي از كودكان معلول به والدين تحميل مي كنند.برنحوه تعامل والدين تاثير
مي گذارد. بروز معلوليت در فرزندان اختلالات عاطفي ومشكلات اقتصادي زيادي رادر خانواده ايجاد
مي كند،بنحوي كه  يكايك افراد خانواده دچاربحرانهايي ناشي ازوجودفردمعلول مي شوند.
روابط دچار سردي وتيرگي مي شودوروابط اجتماعي خانواده نيزمحدود مي گردد.ساير فرزندان دچار مشكلات عاطفي واجتماعي ميگردند وبطور كلي بهداشت رواني خانواده كه ضامن سلامت كودكان وسرمايه هاي فردي_اجتماعي است به شدت به مخاطره مي افتد(حسين نژاد،1375).
در تحقيق حاضرسعي محقق بر روشن كردن اين موضوع است كه آياوجود كودك عقب مانده ذهني ميتواند برسازگاري اجتماعي مادران اثرات منفي داشته باشديانه.

فهرست مطالب :

مقدمه

بيان مساله

اهميت وضرورت

هدف از اجراي تحقيق:

ـ اهداف كلي:

اهداف جزئي

.فرضيات يا سوالات تحقيق:

تعريف واژه‌ها

سازگاري اجتماعي

كودكان عادي

فصل دوم

پيشينه تحقيق

چهار چوب پنداشتي

مروري بر مطالعات پيشين

تعريف عقب ماندگي ذهني

طبقه بندي

شدت عقب ماندگي

ويژگي‏ها و اختلال‏هاي توأم

عوامل زمينه ساز

شيوع

سيستم طبقه بندي خانواده:

روي آوردهاي خانواده‏هاي داراي كودك استثنايي ناتوان

خصوصيات خانواده داراي كودك معلول

تأثير كودك معلول بر واكنش‏هاي اوليه والدين

انواع واكنش‏هاي نخستين والدين

مسايل زناشويي:

پذيرش يا طرد كودك معلول

الف) آگاهي از مسأله

ب) تشخيص و باز شناسي چيستي مسأله

ج) جستجوي علت

د) جستجو شيوه‏ها و تدابير درماني

ه‍ ) پذيرش كودك

سازگاري خانواده كودكان معلول

سازگاري اجتماعي

ملاك و معيار سازگاري

عوامل مؤثر در سازگاري

ديدگاه‏ها در مورد سازگاري اجتماعي

ديدگاه تحليل رواني

ديدگاه يادگيري اجتماعي

ديدگاه علوم رفتاري

ديدگاه مراجع محوري

ديدگاه انسان گرايي

ديدگاه روان شناسي شناختي

مروري بر مطالعات پيشين

فصل سوم

روش شناسي تحقيق

روش پژوهش:

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

معيارهاي پذيرش نمونه:

روش نمونه گيري

حجم نمونه و شيوه محاسبه آن

متغيرها و نحوه سنجش آنها

روش جمع آوري دادها

روش تجزيه و تحليل داده ها

ملاحظات اخلاقي

منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيد