دانلود پايان نامه كاربرد آمار در روانشناسي

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده:

     هدف از تحقيق حاضر تعيين چگونگي كاربرد آمار در روان شناسي و روش هاي مورد استفاده است . هويت يابي فردي دانش آموزان دختر دوره ي دبيرستان  و رابطه آن با عزت نفس، شاخه اي از علم روانشناسي است كه روابط عوامل مختلف باهويت يابي فردي دانش آموزان دختر دوره ي دبيرستان و طي آن رابطه عزّت نفس با هويت فردي دانش آموزان بررسي شده است. با توجّه به ماهيت موضوع و اهداف آن، تحقيق حاضر به شيوه ي توصيفي- همبستگي اجرا شده است. جامعه ي آماري شامل كليه ي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان اردبيل مي باشد. نمونه آماري شامل  357 نفرازدانش آموزان دختر دبيرستاني بود كه با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي هويت يابي (OMEIS)، عزّت نفس روزنبرگ و پرسشنامه جمعّيت شناختي محقق ساخته، استفاده شد. براي سنجش پيشرفت تحصيلي از معدل تحصيلي استفاده شد. كليه ي اطلاعات از نوجوانان دختر  شهرستان اردبيل كه درگروه سني 14 تا 18سال قرارداشتند، درسال 1390 گردآوري شده است. براي تجزيه و تحليل اطلّاعات از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يكطرفه استفاده شد. نتايج نشان داد كه هويت يابي فردي دانش آموزان با متغيرهاي عزّت نفس sig=0/00)  )و پيشرفت تحصيلي sig=0/030)  )همبستگي معني دار و مثبت دارد. از طرف ديگر بين هويت يابي فردي دانش آموزان با توجّه به سطح تحصيلات پدر و مادر و اشتغال مادران تفاوت معني داري مشاهده نشد يعني بين تحصيلات والدين با هويت يابي نوجوانان همبستگي وجود ندارد.

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

 مقدمه

فصل اول

1-1-تعريف آمار ………………………………………………………….. 3

1-2ويژگي هاي كلي آمار ……………………………………………. 3

1-3آمار مدرن …………………………………………………………………….. 4

1-3-1ويژگي هاي آمار مدرن ……………………………………………………… 5

1-4نگاه كلي به آمار ………………………………………………………………….. 5

1-5وظايف نظام آماري ……………………………………………………………… 6

1-6آمار در بهداشت ……………………………………………………………………………….. 6

1-7تعريف روانشناسي  ………………………………………………………….. 7

1-8تحقيقات روان شناسي وانواع آن…………………………………………….. 7

1-9مطالعات همبستگي ………………………………………………………………. 9

1-10مطالعات طولي ……………………………………………….. 10

1-11شيبه‌سازي رايانه‌اي………………………………………………. 10

1-12انتقاد و روانشناسي مدرن ………………………………………………………………….. 10

1-13زيرشاخه‌هاي روان‌شناسي ……………………………………………. 12

1-14علم روانشناسي ………………………………………………. 12

1-15تعريف روان سنجي ……………………………………………………….. 12

1-16اهميت استفاده از روش هاي آماري در روانشناسي ……………………………….. 13

1-17اهميت استفاده از روان سنجي ……………………………………………….. 13

1-18 كاربردهاي روان سنجي و اندازه گيري …………………………………….. 13

1-19هدف استفاده از آمار استنباطي …………………………………………………… 14

فصل دوم كليّات ومفاهيم

2-1مفاهيم اساسي درآمار …………………………………………………….. 16

2-2گسترش نقش آمار در داده هاي آماري……………………………………………. 16

2-3داده ها …………………………………………………………….. 17

2-3-1مشخصه هاي مجموعه هاي داده ها ……………………………………………………. 17

2-3-2منابع داده ها …………………………………………………………………………… 17

2-3-3منابع داخلي و خارجي ………………………………………………………………….. 18

2-3-4احتياط هاي لازم درباره استفاده از منابع داده ها ………………………………………. 18

2-3-5مطالعات آزمايشي وغير آزمايشي براي داده ها ……………………………………….. 19

2-3-6جمع آوري داده ها …………………………………………………………………….. 19

2-3-7خطا در داده ها …………………………………………………………………………. 20

2-3-8 آگاهي از علم آمار در رشته روان شناسي  ……………………………………………. 20

2-4سوال در باره ارائه دروس آمار ……………………………………………………………… 21

2-5كمي سازي درروان شناسي وعلوم تربيتي  …………………………………………………. 21

2-6كاربرد گسترده روش هاي آماري در زمينه آزمون روان شناختي  …………………………. 22

2-7تحليل عاملي …………………………………………………………………………………. 23

2-7-1درك مفهومي تحليل عاملي و كاربرد آن ……………………………………………….. 25

2-7-2تحليل ماتريس كواريانس يا همبستگي ………………………………………………… 25

2-7-2-1 تعيين سازه………………………………………………………………………… 26

2-7-2-2 تلخيص داده ها……………………………………………………………………. 26

2-8آمار به عنوان مطالعه جوامع …………………………………………………… 27

2-9آمار بعنوان مطالعه تغيير(پراكندگي) ………………………………………………… 28

2-10توزيع طبيعي ………………………………………………………………. 29

2-11نمونه ها ونمونه گيري …………………………………………………….. 33

2-11-1اصول اساسي نمونه گيري …………………………………………………………… 34

2-11-1-1نمونه گيري تصادفي ساده ……………………………………………………… 35

الف)قرعه كشي ……………………………………………………………………………… 36

ب)جدول انتخاب تصادفي …………………………………………………………………… 36

2-11-1-2نمونه گيري منظم ………………………………………………………………. 37

2-11-1-3نمونه گيري طبقه اي ……………………………………………………………. 37

2-11-1-4نمونه گيري تصادفي خوشه اي …………………………………………………. 38

2-11-1-5نمونه گيري در دسترس ………………………………………………………… 39

2-11-1-6نمونه گيري هدفدار ……………………………………………………………… 39

2-12آمار توصيفي  …………………………………………………………….. 40

2-12-1تهيه و تنظيم جدول توزيع فراواني و ترسيم نمودار …………………………………. 40

2-12-1-1جدول بندي داده هاي اسمي و رتبه اي ………………………………………….. 40

الف) جدول بندي داده هاي يك متغيري ……………………………………………………. 40

ب) جدول بندي داده هاي چند متغيري ……………………………………………………… 41

2-12-1-2جدول توزيع فراواني در داده هاي داراي مقياس نسبي و فاصله اي …………… 41

2-12-1-3توزيع فراواني طبقه بندي شده ………………………………………………….. 41

2-12-1-4حدود واقعي طبقه ها ……………………………………………………………. 41

2-12-1-5رسم نمودار ها و منحني ها …………………………………………………….. 42

2-12-1-5-1نمودار چند ضلعي…………………………………………………………….. 42

2-12-1-5-2نمودار هيستوگرام(ستوني) …………………………………………………… 43

2-12-1-5-3 نمودار فراواني متراكم(تجمعي)يامنحني گالتون  ……………………………. 43

2-12-1-5-4نمودارميله اي ……………………………………………………………….. 43

2-12-1-5-5نمودار دايره اي   …………………………………………………………….. 44

2-12-2شاخص هاي مركزي  ………………………………………………………………… 44

2-12-2-1نما……………………………………………………………………………….. 44

2-12-2-2ميانه……………………………………………………………………………… 44

2-12-2-3ميانگين مركب…………………………………………………………………… 45

2-12-3شاخص هاي پراكندگي ……………………………………………………………….. 45

2-12-3-1انحراف چاركي………………………………………………………………….. 46

2-12-3-2انحراف استاندارد………………………………………………………………… 46

2-12-3-3توزيع طبيعي…………………………………………………………………….. 46

2-12-4همبستگي ……………………………………………………………………………… 47

2-12-5انواع ضرايب همبستگي ……………………………………………………………… 48

2-12-5-1حالتي كه دو متغير اسمي و يا يكي اسمي و ديگري رتبه اي باشد …………….. 48

أ . ضريب همبستگي كرامر و في ………………………………………………………….. 49

ب . ضريب توافقي c ………………………………………………………………………. 49

ج. ضريب همبستگي لاندا ………………………………………………………………….. 49

د. ضريب همبستگي تاو گودمن كروسكال …………………………………………………. 50

2-12-5-2ضريب همبستگي در حالتي كه دو متغير داراي مقياس رتبه اي باشند ………… 50

الف. ضريب همبستگي گاما ………………………………………………………………… 50

ب. ضريب همبستگي تاو كندالb …………………………………………………………. 51

ج. ضريب همبستگي تاو كندال …………………………………………………………….. 51

د- ضريب  همبستگيd سامرز …………………………………………………………….. 51

2-12-5-3 ضريب همبستگي در حالتي كه دو متغير فاصله اي نسبي باشد ………………. 52

الف. ضريب همبستگي پيرسون ……………………………………………………………. 52

ب. ضريب همبستگي اسپيرمن …………………………………………………………….. 52

2-12-5-3متغيرهايي با مقياس اسمي- رتبه اي و متغيرهاي با مقياس فاصله اي-نسبي ….. 53

الف. ضريب همبستگي چند رشته اي ……………………………………………………… 53

2-12-5-4 ساير ضرايب همبستگي ……………………………………………………….. 53

الف. ضريب همبستگي كاپاي كوهن ………………………………………………………. 53

ب. ضريب همبستگي چند حالتي …………………………………………………………… 53

2-12-6ضريب تعيين …………………………………………………………………………. 54

2-13آمار استنباطي ……………………………………………………………………………… 54

2-13-1خطاهاي نمونه گيري  ………………………………………………………………… 55

2-13-2-آزمون فرض ………………………………………………………………………… 55

2-13-3آزمون هاي يك دامنه و دو دامنه ……………………………………………………. 56

2-13-4خظاهاي نوع اول ودوم ………………………………………………………………. 57

2-13-5گروههاي مستقل و همبسته …………………………………………………………… 57

2-13-6آمار پارامتريك وغير پارامتريك ………………………………………………….. 57

2-13-7استفاده از توزيع t در آزمون فرضيه ………………………………………………… 58

2-13-7-1آزمون فرض درباره ميانگين جامعه ……………………………………………. 59

2-13-7-2آزمون t براي مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل …………………………… 59

2-13-7-3 آزمون t براي گروه هاي همبسته ……………………………………………… 60

2-13-8آزمون خي دو(مجذور كا) ……………………………………………………………. 60

2-13-8-1تصحيح خي دو ………………………………………………………………….. 61

2-13-8-2آزمون تك متغيري مجذور كاي ………………………………………………. 62

2-13-8-3شرايط كاربرد آزمون تك متغيري X2 ………………………………………… 63

2-13-8-4آزمون مجذور خي در طبقه بندي هاي دوطرفي ……………………………….. 63

2-13-8-5محاسبه ضريب همبستگي از طريق مجذوركاي ……………………………….. 64

2-13-8-6محدوديت هاي استفاده از آزمون خي دو ……………………………………….. 64

2-14پارامترهاوبرآوردها  ………………………………………………………………………. 65

2-15متغيرها وطبقه بندي آنها …………………………………………………………………… 66

2-16تحليل داده ها ………………………………………………………………………………. 71

2-17 مفاهيم اساسي عزت نفس وهويت يابي …………………………………………………… 72

2-17-1مفهوم هويت…………………………………………………………………………… 74

2-17-2تعريف مفهومي عزت نفس ………………………………………………………….. 74

2-17-1 تعريف مفهومي هويت……………………………………………………………….. 75

2-17-3تعريف مفهومي پيشرفت تحصيلي …………………………………………………… 75

2-17-4متغيرهاي جامعه شناختي  ……………………………………………………………. 75

2-17-5بررسي هويت يابي وعزّت نفس ……………………………………………………… 75

فصل سوم:روش تحقيق

3-1جامعه ي آماري …………………………………………………………………………… 80

3-2نمونه ي آماري، آزمودني ها و چگونگي گزينش ………………………………………… 80

3-3آزمون عزّت نفس روزنبرگ ……………………………………………………………… 81

3-4پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته …………………………………………………. 81

3-5شيوه ي جمع آوري داده ها ……………………………………………………………….. 81

3-6 روش هاي آماري ……………………………………………………………………….. 82

فصل چهارم  تجزيه وتحليل داده ها

4-1توزيع دانش آموزان در  نمونه ي مورد بررسي ……………………………………………. 85

4-2توزيع نمونه مورد بررسي برحسب درقيدحيات بودن والدين دانش آموزان ………………… 87

4-3توزيع نمونه ي مورد بررسي برحسب پايه هاي تحصيلي ………………………………….. 89

4-4توزيع نمونه ي مورد بررسي بر حسب سن ………………………………………………… 90

4-5توزيع ميزان تحصيلات والدين نمونه مورد بررسي ………………………………………… 92

4-6توزيع ميزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسي …………………………………………… 94

4-7بررسي نرمال بودن متغيرهاي مورد مطالعه ،عزّت نفس …………………………………. 95

4-7بررسي نرمال بودن متغيرهاي مورد مطالعه ، هويت يابي فردي ………………………….. 96

4-8بررسي همبستگي بين عزت نفس و هويت يابي فردي دانش آموزان ………………………. 97

4-9بررسي هويت يابي فردي دانش آموزان با توجه به تحصيلات پدر …………………………. 98

4-10بررسي هويت يابي فردي دانش آموزان با توجه به تحصيلات مادر ……………………. 101

4-11رابطه بين پيشرفت تحصيلي وهويت يابي فردي دانش آموزان …………………………. 104

4-12بررسي اشتغال مادر وهويت يابي فردي دانش آموزان ………………………………….. 105

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري

مباحث…………………………………………………………………. 108

محدوديت هاي تحقيق ………………………………………………………… 110

منابع……………………………………………………………………… 111-113

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول(4-1): توزيع دانش آموزان در  نمونه ي مورد بررسي…………………………………… 85

جدول(4-2): توزيع نمونه مورد بررسي برحسب درقيدحيات بودن والدين دانش آموزان ………. 87

جدول(4-3): توزيع نمونه ي مورد بررسي برحسب پايه هاي تحصيلي…………………………. 89

جدول(4-4): توزيع نمونه ي مورد بررسي بر حسب سن……………………………………….. 90

جدول(4-5): توزيع ميزان تحصيلات والدين نمونه مورد بررسي……………………………… 92

جدول(4-6): توزيع ميزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسي …………………………………. 94

جدو ل (4-7): ضريب همبستگي سطوح هويت يابي فردي و عزت نفس دانش آموزان ……….. 97

جدول( 4-8): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي پدر و هويت يابي در سطح آشفته         98

جدول( 4-9):مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي پدر و هويت يابي در سطح زودشكل گرفته       98

جدول( 4-10): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي پدر و هويت يابي در سطح به تعويق افتاده     98

جدول (4-11): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي پدر و هويت يابي در سطح پيشرفته    99

جدول( 4-12): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي پدر و هويت يابي در سطح كلي         99

جدول( 4-13):مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي مادر و هويت يابي در سطح آشفته       101

جدول( 4-14): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي مادر و هويت يابي در سطح زود شكل گرفته … 101

جدول( 4-15): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي مادر و هويت يابي در سطح به تعويق افتاده.. 101

جدول( 4-16): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي مادر و هويت يابي در سطح پيشرفته   102

جدول( 4-17): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي تحصيلي مادر و هويت يابي در سطح كلي       102

جدول( 4-18):ضريب همبستگي سطوح هويت يابي فردي و پيشرفت تحصيلي ……………… 104

جدول( 4-19): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي اشتغال مادر و هويت يابي در سطح آشفته        105

جدول( 4-20):مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي اشتغال مادر و هويت يابي در سطح زودشكل گرفته .. 105

جدول( 4-21):مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي اشتغال مادر و هويت يابي در سطح به تعويق افتاده       10

جدول( 4-22): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي اشتغال مادر و هويت يابي در سطح پيشرفته     106

جدول( 4-23): مقايسه نمونه مورد بررسي بر حسب گروههاي اشتغال مادر و هويت يابي در سطح كلي         106

فهرست شكل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار(2-1):توزيع دانش آموزان درمدارس نمونه ي موردبررسي ……………………………. 30

نمودار(2-2):توزيع دانش آموزان درمدارس نمونه ي موردبررسي ……………………………. 31

نمودار(2-3):توزيع دانش آموزان درمدارس نمونه ي موردبررسي ……………………………. 31

نمودار(4-1):توزيع دانش آموزان درمدارس نمونه ي موردبررسي ……………………………. 86

نمودار(4-2): توزيع نمونه مورد بررسي برحسب درقيدحيات بودن والدين دانش آموزان ……… 88

نمودار(4-3): توزيع نمونه ي مورد بررسي برحسب پايه هاي تحصيلي    …………………….. 89

نمودار(4-4): توزيع نمونه ي مورد بررسي برحسب سن………………………………………. 91

نمودار(4-5): توزيع ميزان تحصيلات والدين نمونه ي مورد بررسي ………………………….. 93

نمودار(4-6): توزيع ميزان اشتغال مادران نمونه مورد بررسي………………………………… 94

نمودار(4-7):توزيع نمونه ي مورد بررسي برحسب عزت نفس ……………………………….. 95

نمودار(4-8): توزيع نمونه ي مورد بررسي بر حسب هويت يابي فردي ………………………. 96

نمودار(4-9): ميانگين هويت يابي فردي دانش آموزان بر حسب سطح تحصيلات پدر ………. 100

نمودار(4-10):ميانگين هويت يابي فردي دانش آموزان بر حسب سطح تحصيلات مادر …….. 103

 پيوستها

 پيوست الف……………………………………………………………………… جدول اعداد تصادفي

پيوست ب……………………………………………………………………….. جدول توزيع خي دو

پيوست ج………………………………………………………………………………. جدول توزيع t

پيوست د……………………………………………………………………………… جدول توزيع F

پيوست ه…………………………………………………………… جدول ضريب همبستگي پيرسون

پيوست و…………………………………………………………. جدول همبستگي رتبه اي اسپيرمن

پيوست ز………………………………… جدول معنادار بودن آزمون مان ويتني(آزمون دو دامنه)

پيوست ح………………………………………………………………………… جدول توزيع طبيعي

جهت دانلود فايل كليك كنيد