دانلود علل بي انضباطي دانش آموزان پسر در مقطع راهنمايي شهرستان مشهد ناحيه 7 مدارس راهنمايي

یازار : amir

+0 به يه ن

پيشگفتار
نوجوانان دلي پاك و روحي پرشور دارند . آنان در حساسترين و بحراني ترين دوران زندگي خود به سر مي برند و نيازمند هدايت ، حمايت و همدلي اند. نوجوان نهال نو  رسيده اي است كه براي رشد و بالندگي به باغباني ، دلسوز و روشن بين نياز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربيت و ارشاد آنان كوشيدن بي گمان يكي از نشانه هاي آشكار رشد فرهنگي يك جامعه است . بر خلاف گمان برخي مردم ، تربيت به طور كلي كاري بسيار دشوار است بويژه تربيت و هدايت نوجوانان داراي پيچيدگيها و نكته هاي ظريف بسياري است . شايد گفتة حكيمانه ي كانت متفكر و فيلسوف نامي آلماني ، حق مطلب را در اين زمينه ادا كرده باشد آنجا كه مي گويد : دو كار هست كه در دشواري ، هيچ كار ديگري به پاي آن نمي رسد ، مملكت داري و تربيت.
تربيت انسان از اين جهت كه او موجودي پيچيده و عظيم است كاري سخت و دشوار مي باشد. پيچيدگيهاي روحي انسان به حدي است كه نمي توان رفتار او را به سادگي تحت ضابطه اي مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فيلسوف انگليسي كه خود در بارة تربيت كتابهايي نگاشته است اعتراف مي كند كه گفتار من در اين زمينه بهتر از كردارم بود. اين ها همه نشان مي دهد كه نبايد تربيت را كاري سهل و آسان پنداشت كه نياز به هيچ گونه آموزش و تخصصي ندارد.

فهرست مطالب:

عنوان

پيشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان كامل موضوع تحقيق

ضرورت و اهميت مسئله

هدفهاي كلي تحقيق

فرضيه ها

سؤالات

محدوديتها و حدود مطالعه

بي انضباطي

رفتارهاي ناشايست

اعمال تبعيض از سوي كاركنان مدرسه

نقص عضو يا ضعف جسماني

ضد اجتماعي

ناهنجاريهاي رواني

تعريف متغير

متغير وابسته

متغير مستقل

منابع داده ها

روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها

جمعيت آماري

جمعيت نمونه

وسيله تحقيق

متن تحقيق

علل بي انضباطي دانش آموزان در دوره ي راهنمايي

بيان مجدد مسئله

خلاصه يافته ها و نتيجه گيري

توصيه و پيشنهادات

فهرست منابع و پيوستها

فصل دوم

سابقه موضوع  تحقيق

برخي از ملاحظات تاريخي

نگاهي به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعريف نوجواني

نوجواني حساسترين دوران زندگي

انگيزه ي استقلال طلبي

مشكل تحصيل

نوجواني سنين 12 تا 18 سالگي

فصل چهارم

اختلالات رفتاري

تعريف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوين

علل و عوامل بي نظمي و شلوغي دانش آموزان در كلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

يكنواختي در روش تدريس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئوليت افراطي معلم

تبعيض قائل شدن ميان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفريط در آزادي شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفريح

شرايط فيزيكي نامناسب

مراجعات مكرر و بي جا به كلاس

روشهاي كاستن رفتارهاي نامطلوب

روشهاي مثبت كاهش رفتار

تقويت رفتارهاي داراي فراواني كم

تقويت رفتارهاي ديگر

تقويت رفتارهاي ناهمساز

سيــري

فصل پنجم

رفتارهاي ناهنجار نوجوانان و راههاي  پيشگيري و درمان آنها

ترس

روشهاي منفي و غير موثر در خلاصي از ترس عبارتند از

نگراني

اقدامات مؤثر در جهت كم كردن و يا از بين بردن نگراني

خشم

عصبانيت

ويژگيهاي فرد عصباني

درمان عصبيت

احساس حقارت و خود كم بيني

نشانه هاي نگرشهاي خود كم بيني

حساسيت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزواي شديد

واكنش بيش از اندازه به چاپلوسي ديگران

واكنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرايش به تحقير ديگران

ناكامـي

علل ناكامي

واكنش نسبت به ناكامي

درمان ناكامي

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبيعي و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناكامي ، تعارض و اضطراب با يكديگر

شيوه هاي مقابله با ناكامي ، تعارض و اضطراب

ناكامي

تعارض

نشانه هاي رفتاري تعارض

درمان تعارض

نتيجه و پيشنهادات

جهت دانلود فايل كليك كنيد