دانلود پايان نامه روشهاي ايجاد ارتباط موثر با كودكان كار و خياباني

یازار : amir

+0 به يه ن

براي چه تحقيق
هدف نهايي اين تحقيق كمك به مسير آموزش اين كودكان است ، پيش زمينه برنامه ريزي اصولي و عملي براي ساماندهي كودكان كار و خيابان درNGOهاي مربوطه در تهران همچون خانه حمايت از كودكان كار و خياباني ناصر خسرو،خانه حمايت از كودكان كار و خياباني شوش،خانه حمايت از كودكان كار و خياباني مولوي و …فراهم مي نمايد چرا كه كودكان كار و خياباني يكي از معضلات بزرگي است كه نهادهاي دولتي و خيريه بايد ه آن توجه زيادي بكنند.
اهميت و ضرورت تحقيق
در رابطه با پرورش كودكان كا و خياباني اين پرسش مهم براي ما مطرح مي شود كه(چگونه مي توان با كودكان كار و خياباني ارتباط موثري بر قرار كرد؟)به نظر من هرچه اين مسئله اساسي تر و دقيق تر و روشن تر شناخته شود، توفيق ما در امر شناسايي و كمك بيشتر مي شود و در موقعيتي قرار مي گيريم كه مشكلات كودكان خياباني را بشناسيم و با درك مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو مي شويم.
دوران كودكي ، دوران شكل پذيري و تكوين شخصيت است .پايه هايي كه در اين مرحله از زندگي براي او گذارده مي شود، مي تواند بنايي از انسانيت و اخلاق بسازد كه كج ميرود يا همچنان راست و استوار كودك را به سر منزل مقصود ميرساند.

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه

اهميت و ضرورت تحقيق

بيان مسئله

هدف تحقيق

تعاريف نظري

تعاريف عملياتي

فص دوم

پيشينه پژوهش

مقدمه

تعاريف كودكان كار و خياباني

خصوصيات كودكان خياباني

ساختار اجتماعي كودكان خياباني

ويژگي هاي رواني و اجتماعي كودكان خياباني

علل پيدايش كودكان خياباني

ارتباط چيست

شناخت فراگرد (فرايند)

مدلهاي فراگرد ارتباط

هدف از برقرراري ارتباط چيست

مباني ارتباط اثر بخش

موانع ارتباطي

مهارت هاي روابط انساني

مراحل بهبود ارتباط

نظريه نياز و ارتباط موثر

محل ارتباط سيستم هاي ( سازش پذير ) فرهنگي هستي گرا

مدل ارتباطي گربنر

مدل ارتباطي NLP

برقراري ارتباط روشن

روبرو شدن با مقاومت

راههاي برخورد با مقاومت

فصل سوم

روش تحقيق

مقدمه

كراحل تحقيق

جامعه آماري

نمونه و رشو نمونه گيري

ابزار اندازه گيري

روش جمع اوري اطلاعات

روش آماري

فصل چهارم

نتيجه گيري

مقدمه

نتايج حاصل از مصاحبه با كودكان

اولويتهاي مددكاران برتر

نتيجه گيري كلي از نتايج بخش اول پرسشنامه در زمينه برقراري ارتباط روشن با كودك

نتيجه گيري

فصل پنجم

بحث

محدوديتهاي پژوهش

چكيده

پيشنهادات

جهت دانلود فايل كليك كنيد