بررسي حقوقي ـ زيست محيطي پارك هاي ملي ايران و ارائه يك چارچوب حقوقي متناسب براي مديريت آنها

یازار : amir

+0 به يه ن

چكيده

انهدام و تخريب مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران به ويژه پارك هاي ملي مي بايست از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در اين پايان نامه به بررسي موضوع ياد شده از ديدگاه زيست محيطي و قوانين و مقررات مبادرت شده است. در همين راستا ارزيابي اقدامات مخرب و آلاينده و پاسخ هاي قانوني مربوط كه در قوانين و مقررات ايران پيش بيني شده است همراه با چگونگي اثر بخش و موثر بودن يا نبودن آنها در راستاي جلوگيري از تخريب و انهدام و وقوع جرايم زيست محيطي مربوط به از بين بردن پارك هاي ملي از مواردي است كه در اين تحقيق مطرح مي گردد.

بديهي است كه براي رسيدن به نتايج ياد شده، شناخت پارك هاي ملي از لحاظ زيست محيطي و چگونگي پيدايش آنها ضروري خواهد بود. بنابراين در فصل اول اين پايان نامه درباره موضوعات مختلف پيرامون پارك هاي ملي از قبيل تاريخچه، چگونگي شكل گيري، ابعاد، بررسي زيست محيطي پارك هاي ملي ايران، ارزش هاي حفاظتي اين مناطق سخن به ميان آمده است.

در فصل دوم براي حفاظت بيشتر و بهتر  از پارك هاي ملي، مديريت پارك هاي ملي در ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفته است. بديهي است كه پارك ملي تنها در صورت داشتن يك مديريت مطلوب و كار آمده است كه مي تواند ارزشهاي اكولوژيكي، فرهنگي و معنوي خود را حفظ نمايد و يك مدير خوب هم در صورتي مي تواند به يك مديريت بهينه براي ادارة پارك هاي ملي دست يابد كه هم ابزارهاي اجرايي لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانوني متناسبي براي حفظ و نگهداري آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم اين پايان نامه با تقسيم بندي قوانين و مقررات پارك ملي به بررسي آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مديريت مطلوب در پارك هاي ملي و صغف هاي موجود در مديريت اين مناطق در ايران يك چارچوب متناسب حقوقي براي مديريت مطلوب تر پارك هاي ملي ارائه گرديده است.

در هر حال براي ارتقاء مديريت بهينه و حفظ و نگهداري پارك هاي ملي ايجاد قوانين و مقررات كار آمدتر و همگام با قوانين جهاني و اجراي آن توسط مسئولين و آشنايي مردم باارزش هاي پارك ملي امري ضروري به نظر مي رسد كه همت و تلاش تمامي اقشار جامعه را طلب مي نمايد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

چكيده

پيشگفتار (هدف، پيشينة، روش كار و تحقيق)

فصل اول : كليات

1ـ1 مفهوم پارك ملي

1ـ1ـ1ـ تعاريف جهاني درباره پارك ملي

1ـ2ـ تاريخچه پارك هاي ملي

1ـ2ـ1ـ تاريخچه پارك ملي در جهان

1ـ2ـ2ـ تاريخچه پارك ملي در ايران

1ـ3 ـ ارزش هاي پارك ملي

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارك هاي ملي

1ـ3ـ2ـ تدابير حفاظت از پارك هاي ملي در عرصه بين المللي

1ـ4ـ بررسي وضعيت موجود در پارك هاي ملي ايران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعيت جغرافيايي

1ـ4ـ3ـ پوشش گياهي و حيات وحش جانوري

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

1ـ4ـ4 روند تخريب

فصل دوم: نظام مديريت در پارك هاي ملي

2ـ1ـ مديريت جهاني در مورد پارك هاي ملي

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندي اتحاديه بين المللي حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مديريت گردشگري و تفرج در پارك هاي ملي

2ـ1ـ3ـ مديريت حفاظت از جوامع طبيعي و گونه هاي وحش

2ـ 2ـ مديريت ايران در مورد پارك هاي ملي

2ـ2ـ1ـ زون بندي پارك هاي ملي

2ـ2ـ2ـ همكاري با نهادهاي بين المللي در زمينه حفاظت از پارك هاي ملي

2ـ2ـ3ـ صغف هاي اجرايي مديريت

فصل سوم: مباني و ارزيابي قوانين و مقررات ايران دربارة پارك هاي ملي

3ـ1ـ پيشينة قانون گذاري ايران در مورد پارك هاي ملي

3ـ2ـ بررسي قوانين و مقررات مربوط به پارك هاي ملي ايران

3ـ2ـ1ـ قوانين و مقررات مربوط به تعيين پارك ملي

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شكار صيد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئين نامه اجرايي قانون حفاظت از پارك هاي ملي

3ـ2ـ2ـ قوانين و مقررات مربوط به مديريت و حفاظت از پارك هاي ملي

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانين و مقررات مربوط به پارك هاي ملي داراي مواد معدني قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانين و مقررات مربوط به حفظ و مديريت پوشش گياهي و حيات وحش جانوري در پارك هاي ملي

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانين و مقررات مربوط به ساير استفاده ها از پارك هاي ملي

3ـ2ـ3ـ قوانين و مقررات كيفري مربوط به پارك هاي ملي ايران

فصل چهارم: جمع بندي مشكلات و ارائه مديريت مطلوب براي حفاظت از پارك هاي ملي ايران بر اساس چارچوب حقوقي متناسب

4ـ1ـ مشكلات موجود پيرامون مديريت پارك هاي ملي

4ـ2ـ مشكلات موجود پيرامون قوانين و مقررات پارك هاي ملي

4ـ2ـ1ـ نقص قوانين و مقررات

4ـ2ـ2ـ كمبود قوانين و مقررات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

4ـ3ـ تدابير حفاظت براي مديريت مطلوب تر از پارك هاي ملي ايران

4ـ4ـ ارائه راهكار مديريتي با استفاده از قوانين و مقررات

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5ـ1ـ نتيجه گيري

5ـ2ـ پيشنهادها

 

فهرست جداول

فهرست                                                                                            عنوان

جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارك هاي ملي تحت مديريت

سازمان حفاظت محيط زيست ايران

جدول (2ـ1) : راهنماي اهداف مديريت در طبقات ششگانه IUCN

جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف كمي بخش هاي صنعت و معدن

محيط زيست و برق در برنامه سوم

جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنايع گروه (د) و (هـ) از مراكز حساس

جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعيين درجات شكار و صيد

جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شكار و صيد

جدول  (4ـ4): شاخص هاي ارزيابي عملكرد

سازمان حفاظت از محيط زيست

 

فهرست نمودار

صفحه                                                                                              عنوان

نمودار (1ـ1) : مساحت پارك ملي طي سالهاي [1385 ـ 1376]

جهت دانلود فايل كليك كنيددانلود لزوم اندازه گيري هوش هيجاني و دلالت هاي ارتقاء تحصيلي خود به خود

یازار : amir

+0 به يه ن

قسمت اول: اهميت اندازه گيري هوش هيجاني

در اندازه گيري هوش هيجاني بيشتر به توان بالقوه انجام كار توجه مي شود تا حاصل كار، يعني بيشتر به فرايندها توجه داريم تا پيامدها. جلالي تاكيد نموده است كه نتايج پژوهش هاي انجام شده در خصوص هوش هيجاني در خارج از كشور نشان داده است كه “مدارسي موفق هستند كه به ايجاد رابطه مناسب بين دانش آموزان، دانش آموزان و معلمان و دانش آموزان و ساير اعضاي مدرسه كمك مي كنند”. (جلالي، 1381).
اين نتايج با يافته هاي پژوهش ديگري در خصوص فرهنگ مدرسه (School culture) در داخل كشور مشابهت دارد. (مقني زاده،1380) در يافته هاي اين پژوهش كه در مقاله اي تحت عنوان: “ارتقاي فرهنگ مدرسه، بنياني براي اصلاح مدرسه” در فصلنامه تعليم و تربيت شماره مسلسل 71 منتشر شده بر اين نكته تاكيد شده است كه مدرسه صرفاً يك سازمان آموزشي نيست، بلكه جامعه اي كوچك است كه از طريق فعاليت و مشاركت دانش آموزان خود به عنوان عناصر اصلي و بزرگسالان مدرسه، سمت و سو و فرهنگ خاص خويش را پيدا مي كند و داراي هويت است.(مقني زاده، 1381).
با توجه به اهميت هوش هيجاني و تازه گي مطالب طرح شده توسط جلالي، بخشي از مقاله وي كه در آن تعريف و بررسي پيشينه نظري هوش هيجاني و پيشينه مطالعات تجربي هوش غير شناختي و تعريف مختصري از مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آن ارائه شده؛ عيناً به تفكيك عناوين مربوطه درج مي نمائيم.

تعريف و پيشينه هوش هيجاني
تعريف هوش هيجاني نيز همانند هوش شناختي شناور است. اين اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گولمن (Gole man) (1995) به گونه اي گسترده به صورت بخشي از زبان روزمره درآمد و بحث هاي بسياري را برانگيخت. گولمن طي مصاحبه اي با جان انيل (1996) هوش هيجاني را چنين توصيف مي كند:
“هوش هيجاني نوع ديگري از هوش است. اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي است. توانايي اداره مطلوب خلق و خوي و وضع رواني و كنترل تكانش هاست. عاملي است كه به هنگام شكست ناشي از دست نيافتن به هدف، در شخص ايجاد انگيزه و اميد
مي كند. هم حسي يعني آگاهي از احساسات افراد پيرامون شماست. مهارت اجتماعي يعني خوب تا كردن با مردم و كنترل هيجان هاي خويش در رابطه با ديگران و توانايي تشويق و هدايت آنان است.”
گولمن در همين مصاحبه ضمن مهم شمردن هوش شناختي و هيجاني مي گويد: هوش بهر (IQ) در بهترين حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقيت هاي زندگي است. 80 درصد موفقيت ها به عوامل ديگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موارد در گرو مهارت هايي است كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهد.

فهرست مطالب

ضرورت هاي ديگري براي استفاده از فنون ارزشيابي توصيفي در برنامه ريزي درسي
اهميت اندازه گيري هوش هيجاني
تعريف و پيشينه هوش هيجاني
پيشينه مطالعه هوش غير شناختي
مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آنها
مولفه هاي درون فردي
مولفه هاي سازگاري
مولفه هاي خلق و خوي عمومي(كلي(
مولفه هاي ميان فردي
مولفه ها
عوامل
دلالت هاي ارتقاء تحصيلي خود به خود
معني ارتقاء خود به خود
دلايل و شواهد مويد ارتقاء خود به خود
تعميم و گسترش آموزش همگاني و اجباري
توجه به تمامي عوامل موثر در افت
عوارض روحي رواني مردودي
آموزش و پرورش سنتي و جديد و دلالتهاي آنان
امتحانات و عوارض آن
ايجاد رقابت نامطلوب
ابزار تهديد و ارعاب دانش آموز
خلاقيت زدائي
اعتبار و توان امتحان
ارزشيابي مساوي با امتحان نيست
خسارت هاي اقتصادي
خسارت هاي مستقيم افت تحصيلي
خسارت هاي غير مستقيم
بررسي و نقد نظرهاي طرفداران نظام فعلي ارتقاي تحصيلي در ايران
چالش ها و الزامات ارتقاء تحصيلي خود به خود
گامهايي به سوي استقرار طرح
بسترهاي مناسب طرح ارتقاء خود به خود
بسترهاي آموزشي
بسترهاي فرهنگي
منابع

در اين يادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسي دلالت هاي استفاده از فنون ارزشيابي توصيفي در نظام برنامه ريزي درسي با توجه به نظام موجود ارزشيابي تحصيلي و مقررات موجود ارتقاء تحصيلي در آموزش و پرورش كشور مي پردازيم.
متاسفانه در ادبيات آموزشي موجود در كشور ما، امتحان كه نوعي اندازه گيري (Assessment) مي باشد؛ با ارزشيابي (Evaluation) كه نوعي قضاوت است؛ يكسان پنداشته شده است. در حاليكه امتحاناتي كه در نظام فعلي ارتقاء تحصيلي در ايران با استفاده از مقياس كمي (20-0) از دانش آموزان گرفته مي شود تنها بخشي از قابليت هاي هوش شناختي (IQ) دانش آموزان را مي سنجد و در مورد اندازه گيري هوش هيجاني (Emotional Intelligence) اطلاعاتي را فراهم نمي آورد. لذا در اين يادداشت به تدقيق پيرامون هوش هيجاني و ارتقاء تحصيلي مي پردازيم. سيد احمد جلالي در مقاله اي تحت عنوان “هوش هيجاني” كه در فصلنامه تعليم و تربيت شماره مسلسل 70 و 69 منتشر شده، به كالبد شكافي اين واژه پرداخته است.

در قسمت اول اين يادداشت به نقل مستقيم مطالب ذيل از اين مقاله پرداخته ايم:
1. تعريف هوش هيجاني
2. بررسي پيشينه نظري هوش هيجاني
3. بررسي مطالعات انجام شده درباره هوش غير شناختي
4. مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و عوامل تشكيل دهنده آنها

در قسمت دوم يادداشت به بررسي دلالت هاي ارتقاء خود به خود تحصيلي در نظام ارزشيابي تحصيلي ايران پرداخته ايم. محمد حسني با مساعدت و همفكري هفت تن از همكارانش در دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش به سفارش شوراي عالي آموزش و پرورش مقاله اي تحت عنوان “ارتقاء خودكار قبولي تضميني يا حذف مردودي” تهيه كرده است. در اين مقاله معني، كاربرد، دلايل، چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود در نظام ارزشيابي تحصيلي كشور با استفاده از شواهد پژوهشي و مطالعاتي و آئين نامه ها و مقررات تحصيلي تشريح شده است. (حسني، بي تا )
در قسمت دوم اين يادداشت به نقل مطالب ذيل از اين مقاله پرداخته ايم:
1. معني ارتقاء خودبه خود
2. دلايل و شواهد مويد ارتقاء خود به خود
2-1- تعميم و گسترش آموزش همگاني
2-2- توجه به تمامي عوامل موثر در افت تحصيلي
2-3- عوارض روحي و رواني مردودي
2-4- آموزش و پرورش جديد و دلالت هاي آن
2-5- امتحانات و عوارض آن
2-6- اعتبار و توان امتحان در سنجش اهداف
2-7- خسارت هاي اقتصادي نظام موجود ارزشيابي تحصيلي
3. بررسي و نقد نظرهاي طرفدارن نظام فعلي ارتقاء تحصيلي در ايران
4. چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود

جهت دانلود فايل كليك كنيددانلود نقش والدين در تحصيل فرزندان

یازار : amir

+0 به يه ن

نقش والدين در تحصيل فرزندان

مقدمه:

   منظور از اختلالات شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي است. به طوري كه هنگامي ويژگيهاي شخصيت چنان انعطاف ناپذير و غير انطباقي شوند كه كاركرد فرد را به ميزان چشمگيري مختل كنند، در اين صورت به اختلالهاي شخصيت تبدل مي شوند.

اختلالات شخصيت در واقع شيوه هاي نامناسب براي حل مسئله و كنار آمدن با فشار رواني هستند كه اغلب در اوايل نوجواني بروز مي كنند و در سراسر بزرگسالي ادامه مي يابند.

 افراد مبتلا به اختلالات شخصيت معمولا ناراحتي يا اضطرابي احساس نمي كنند، انگيزشي براي تغيير رفتار خود نشان نمي دهند و برخلاف افراد اسكيزوفرنيايي تماس خود را با واقعيت از دست نمي دهند و نابساماني چشمگيري در رفتارشان مشاهده نمي شود.

در III DSM از 12 نوع اختلالات شخصيت ياد شده است كه يكي ازآنها اختلال شخصيت ضد اجتماعي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

افرادي كه به اختلال شخصيت ضد اجتماعي مبتلا هستند فاقد حس مسئوليت و درك اخلاقي هستند و توجهي به ديگران ندارند. رفتار آنها كم و بيش زير سلطه نيازهاي خود آنان است و به عبارت ديگر آنها فاقد وجدان هستند.

اختلال شخصيت ضد اجتماعي الگوي رفتاري خاصي است مشخص با شرارت، اعمال ضد اجتماعي، جنايي كه در كودكي و اوايل نوجواني شروع مي شود و منجر به اختلالات شديد در خيلي از زمينه هاي زندگي مثل روابط خانوادگي، تحصيل، شغل، خدمت سربازي و ازدواج مي گردد.

علام اساسي اين اختلال عبارتند از: بي قراري، ميدان توجه كوچك، نزاعهاي مكرر كه اغلب منجر به درگيري با افراد ديگر مي شود، سابقه تحصيلي خراب، فرار از منزل، سابقه شغلي ناموفق، درگيري با پليس، دروغگويي، هرزگي، بي مبالاتي در رفتار جنسي، همجنس خواهي، عدم احساس گناه، فقدان محبت، اضطراب، عدم وجود شرم و حيا و غيره.

شيوع اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان بسيار ديده مي شود. زيرا دوره نوجواني مرحله حساسي از رشد يك انسان است و دوره نوجواني در ميان دوران رشد انسان، يكي از حقايق قطعي و غير قابل سوال مي باشد.

   همانطور كه در هر دوره جبر تاريخ جوي بوجود مي آورد كه باعث ظهور بعضي افراد مي گردد، حوادث فرهنگي و اجتماعي نيز نوجواني را به عنوان يك مرحله قطعي و مشخص در رشد انسان بوجود آورده است كه زمينه اي است براي مطالعات وسيع.

 اهداف تحقيق:

هدف از اين تحقيق اين است كه بدانيم آيا از نظر زمينه هاي رفتاري و رواني وشخصيتي ميان نوجوانان والد دار و بدون والد تفاوتي وجود دارد يا خير؟

هدف ديگر اين است كه ميزان شيوع اختلال شخصيت ضد اجتماعي را ميان نوجوانان والد دار و بدون والد تعيين كنيم.

هدف ديگر اين است كه در صورت مشخص شدن تفاوتها، نتايج در اختيار موسسات و كساني كه در كار تعليم و تربيت و آموزش نوجوانان هستند، قرار بگيرد تا گامي موثر باشد در تدوين برنامه هاي منظم براي رفع مسائل و مشكلاتي كه ممكن است در ميان نوجوانان وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف تحقيق

تعريف اصطلاحات عمومي

چكيده پژوهش

تاريخچه نوجواني

نوجواني

نوجوان و خانواده

طبقه بندي مشكلات نوجوان

بزهكاري

اختلالات شخصيت

اختلال شخصيت دوري گزين (اجتنابي)

همه گير شناسي

اختلال شخصيت وابسته

اختلال شخصيت وسواسي- جبري

اختلال شخصيت انفعالي- پرخاشگر

خلاصه پژوهش

جدول نمرات نوجوان داراي والد

جدول نمرات نوجوانان بدون والد

والد دار

بدون والد

بحث در مورد يافته هاي به دست آمده

نمودار ستوني نمرات نوجوانان والد دار

نمودار ستوني نمرات نوجوانان بدون والد

نتيجه گيري

پيشنهادات

محدوديت ها

منابع

جهت دانلود فايل كليك كنيدمقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

یازار : amir

+0 به يه ن

1-1 . مقدمه:

    در هر جامعه­اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي­باشد و در عمل نيز چرخه­ي فعاليت­هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده­اند كه آنان را در كام خويش فرو مي­برد و توان حركت و فكر را از آنان مي­گيرد و هستي را از آن­ها ساقط ميكند .

۱ – بالاترين رقم سني معتادان در ايران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشكيل مي­دهند.

۲ – افرادي كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده­اند، اغلب اولين تجربه­شان را به صورت تفريحي و در دوران نوجواني با كشيدن سيگار شروع كرده­اند.

۳ – تشخيص رفتارهاي آشكار دوره نوجواني از رفتارهاي ناشي از مصرف سيگار دشوار است.

۴ – نوجواناني كه از بودن در خانواده­يشان احساس رضايت داشته­اند و روابط صميمي بين اعضاي خانواده وجود داشته­است، كمتر به دنبال سيگار، الكل و انواع مخدرها بوده­اند.

يكي از مشكلات عمده­اي كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرايش به مصرف سيگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها، قرص­ها، مخدرها و…) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است، وظيفه والدين، مربيان و ساير نهادهاي اجتماعي و آموزشي براي آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين­تر از قبل مي­شود. با توجه به اين موضوع، والدين و مربيان بايد سعي كنند با استفاده از روش­ها و آموزش­هاي لازم، بچه­ها را از همان دوران كودكي و پيش نوجواني با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهاي ناشي از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.

به رغم نكوهش و مذمت در مضرات سيگار و هشدار محققان، پزشكان و كارشناسان بهداشتي و فعاليت رسانه‌ها در مورد اين بلاي خانمانسوز و قاتل خاموش، باز هم به وفور مشاهده مي‌كنيم كه افراد بسياري در جامعه همچنان به كشيدن سيگار و دود كردن وجود خود مشغول هستند و هيچ توجهي به اين هشدارها و علايم خطر ندارند و افراد ديگر را به اين ورطه و منجلاب مي‌كشند.

آيا مي‌دانند كه چرا سيگار مي‌كشند و چه چيزي از كشيدن سيگار نصيب آن­ها مي‌شود يا چه خسارات جبران‌ناپذيري به روح و جسم و اگر صاحب خانواده هستند به خانواده بيگناه آن­ها وارد مي‌شود و جداي از اين چه ضربه‌اي به افراد جامعه­ به خصوص نوجوانان، جوانان و قشر دانشجو كه در حالت هشدار قرار دارد وارد مي‌شود؟!

بايد بدانيم كه اگر راهكارهاي پيشگيرانه و موثر در شيوع مصرف سيگار و سيگار در ميان نوجوانان و جوانان در نظر گرفته نشود، همواره بايد نگران عواقب به مراتب بدتري از اين بلاي خانمانسوز در ميان نسل فرداي جامعه باشيم!

افرادي كه نگرش­ها و باورهاي مثبت و يا خنثي به سيگار دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بيش از كساني است كه نگرش­هاي منفي دارند. اين نگرش­هاي مثبت معمولاً عبارتند از: كسب بزرگي و تشخص، رفع دردهاي جسمي و خستگي، كسب آرامش رواني، توانايي مصرف مواد بدون ابتلا به اعتياد.

فهرست مطالب

فصل اول 

كليات

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف پژوهش

تفاوت عادت و اعتياد

پيشگيري

روش هاي پشگيري اوليه

بهداشت رواني

تعاريف عملياتي

فصل دوم - موضع گيري هاي نظري و يافته هاي پژوهشي در خصوص اعتياد به سيگار و سيگار

ديدگاه هاي مربوط به سوء مصرف مواد

ديدگاه زيست شناختي و پزشكي

ديدگاه اجتماعي

ديدگاه روان تحليلي

ديدگاه هاي يادگيري و شناختي- رفتاري

عوامل مخاطره آميز فردي

ژنتيك

صفات شخصيتي

اختلال هاي رواني

نگرش مثبت به مواد

موقعيتهاي مخاطره آميز فردي

تاثير مواد بر فرد

عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي

عوامل مربوط به خانواده

نقش خانواده در آگاه سازي جوانان و نوجوانان

ستيزه والدين

رفاه اقتصادي خانواده

در دسترس بودن مواد مخدر

نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي

بيكاري

عقايد معتادان درباره اعتياد واعتقادات ديني

عوامل مروبوط به دوستان

روش‌‌هاي مقابله با فشار همسالان

واكسيناسيون ذهني

آموزش قاطعيت

آموزش مهارت‌هاي زندگي و اطلاع رساني

عوامل مربوط به محيط آموزشي

عوامل مربوط به محل سكونت

عوامل مخاطره آميز اجتماعي

قوانين

بازار مواد

مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي

كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي

عدم دسترسي به سيستمهاي خدماتي، حمايتي، مشاوره اي و درماني

سيگار

مقدمه

تعريف

اپيدميولوژي

سبب شناسي

اثرات نيكوتين بر بدن

درمان و ترك سيگار

اعتياد

انواع مواد و شيو ه هاي مصرف

توتون

ترياك

هروئين

كدئين

مرفين

حشيش

ماري جو انا

كوكائين

مواد توهم زا

آثار مصرف

فن سيكليدين

داروهايي كه مصرف پزشكي دارند

آمفتامين ها

اكستاسي

نحوه اثر در مغز

تأثيرات آني مصرف اكستاسي

عوارض ناشي از مصرف اكستاسي

درمان

اثرات MDMA

الكل  و آثار مصرف

استروئيدها

مواد استنشاقي

آثار مصرف مواد استنشاقي

آشنايي با ابزار مصرف مواد

عوامل خطر ساز و محافظت كننده در سوء مصرف و وابستگي به مواد

عوامل موثر بر اعتياد

استراتژي‌هاي پيشگيري از اعتياد

مراحل درمان

معتاد

غير معتاد(سالم)

بهداشت رواني چيست؟

اضطراب هستي

فصل سوم - روش انجام پژوهش

پيشينه ي پژوهش

پژوهشهاي انجام شده در ايران

پژوهشهاي انجام شده در خارج

هدف هاي پژوهش

جامعه ي آماري و حجم نمونه

روش جمع آوري اطلاعات

تجزيه و تحليل داده ها

منابع و مآخذ

منابع انگليسي

جهت دانلود فايل كليك كنيددانلود مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد

یازار : amir

+0 به يه ن

1-1 . مقدمه:

    در هر جامعه­اي نيروي فعال و جوان بعنوان يكي از ذخاير و سرمايه­هاي آن جامعه محسوب و مطرح مي­باشد و در عمل نيز چرخه­ي فعاليت­هاي مختلف پيكره اجتماع بطور مستقيم و غيرمستقيم متكي به نيروهاي فوق است كه متاسفانه قشر وسيعي از جوانان و نوجوانان ما اكنون گرفتار سيگار شده­اند كه آنان را در كام خويش فرو مي­برد و توان حركت و فكر را از آنان مي­گيرد و هستي را از آن­ها ساقط ميكند .

۱ – بالاترين رقم سني معتادان در ايران را افراد ۲۷ – ۲۱ساله تشكيل مي­دهند.

۲ – افرادي كه به انواع سيگار اعتياد پيدا كرده­اند، اغلب اولين تجربه­شان را به صورت تفريحي و در دوران نوجواني با كشيدن سيگار شروع كرده­اند.

۳ – تشخيص رفتارهاي آشكار دوره نوجواني از رفتارهاي ناشي از مصرف سيگار دشوار است.

۴ – نوجواناني كه از بودن در خانواده­يشان احساس رضايت داشته­اند و روابط صميمي بين اعضاي خانواده وجود داشته­است، كمتر به دنبال سيگار، الكل و انواع مخدرها بوده­اند.

يكي از مشكلات عمده­اي كه نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرايش به مصرف سيگار است. از آن جا كه مصرف اين گونه مواد (انواع سيگارها، قرص­ها، مخدرها و…) در بين جوانان و نوجوانان رو به افزايش است، وظيفه والدين، مربيان و ساير نهادهاي اجتماعي و آموزشي براي آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سيگار به مراتب سنگين­تر از قبل مي­شود. با توجه به اين موضوع، والدين و مربيان بايد سعي كنند با استفاده از روش­ها و آموزش­هاي لازم، بچه­ها را از همان دوران كودكي و پيش نوجواني با آثار زيان بار مصرف سيگار و اثرات و پيامدهاي ناشي از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.

به رغم نكوهش و مذمت در مضرات سيگار و هشدار محققان، پزشكان و كارشناسان بهداشتي و فعاليت رسانه‌ها در مورد اين بلاي خانمانسوز و قاتل خاموش، باز هم به وفور مشاهده مي‌كنيم كه افراد بسياري در جامعه همچنان به كشيدن سيگار و دود كردن وجود خود مشغول هستند و هيچ توجهي به اين هشدارها و علايم خطر ندارند و افراد ديگر را به اين ورطه و منجلاب مي‌كشند.

آيا مي‌دانند كه چرا سيگار مي‌كشند و چه چيزي از كشيدن سيگار نصيب آن­ها مي‌شود يا چه خسارات جبران‌ناپذيري به روح و جسم و اگر صاحب خانواده هستند به خانواده بيگناه آن­ها وارد مي‌شود و جداي از اين چه ضربه‌اي به افراد جامعه­ به خصوص نوجوانان، جوانان و قشر دانشجو كه در حالت هشدار قرار دارد وارد مي‌شود؟!

بايد بدانيم كه اگر راهكارهاي پيشگيرانه و موثر در شيوع مصرف سيگار و سيگار در ميان نوجوانان و جوانان در نظر گرفته نشود، همواره بايد نگران عواقب به مراتب بدتري از اين بلاي خانمانسوز در ميان نسل فرداي جامعه باشيم!

افرادي كه نگرش­ها و باورهاي مثبت و يا خنثي به سيگار دارند، احتمال مصرف و اعتيادشان بيش از كساني است كه نگرش­هاي منفي دارند. اين نگرش­هاي مثبت معمولاً عبارتند از: كسب بزرگي و تشخص، رفع دردهاي جسمي و خستگي، كسب آرامش رواني، توانايي مصرف مواد بدون ابتلا به اعتياد.

فهرست مطالب

فصل اول 

كليات

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف پژوهش

تفاوت عادت و اعتياد

پيشگيري

روش هاي پشگيري اوليه

بهداشت رواني

تعاريف عملياتي

فصل دوم - موضع گيري هاي نظري و يافته هاي پژوهشي در خصوص اعتياد به سيگار و سيگار

ديدگاه هاي مربوط به سوء مصرف مواد

ديدگاه زيست شناختي و پزشكي

ديدگاه اجتماعي

ديدگاه روان تحليلي

ديدگاه هاي يادگيري و شناختي- رفتاري

عوامل مخاطره آميز فردي

ژنتيك

صفات شخصيتي

اختلال هاي رواني

نگرش مثبت به مواد

موقعيتهاي مخاطره آميز فردي

تاثير مواد بر فرد

عوامل مخاطره آميز بين فردي و محيطي

عوامل مربوط به خانواده

نقش خانواده در آگاه سازي جوانان و نوجوانان

ستيزه والدين

رفاه اقتصادي خانواده

در دسترس بودن مواد مخدر

نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي

بيكاري

عقايد معتادان درباره اعتياد واعتقادات ديني

عوامل مروبوط به دوستان

روش‌‌هاي مقابله با فشار همسالان

واكسيناسيون ذهني

آموزش قاطعيت

آموزش مهارت‌هاي زندگي و اطلاع رساني

عوامل مربوط به محيط آموزشي

عوامل مربوط به محل سكونت

عوامل مخاطره آميز اجتماعي

قوانين

بازار مواد

مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعي

كمبود امكانات فرهنگي، ورزشي، تفريحي

عدم دسترسي به سيستمهاي خدماتي، حمايتي، مشاوره اي و درماني

سيگار

مقدمه

تعريف

اپيدميولوژي

سبب شناسي

اثرات نيكوتين بر بدن

درمان و ترك سيگار

اعتياد

انواع مواد و شيو ه هاي مصرف

توتون

ترياك

هروئين

كدئين

مرفين

حشيش

ماري جو انا

كوكائين

مواد توهم زا

آثار مصرف

فن سيكليدين

داروهايي كه مصرف پزشكي دارند

آمفتامين ها

اكستاسي

نحوه اثر در مغز

تأثيرات آني مصرف اكستاسي

عوارض ناشي از مصرف اكستاسي

درمان

اثرات MDMA

الكل  و آثار مصرف

استروئيدها

مواد استنشاقي

آثار مصرف مواد استنشاقي

آشنايي با ابزار مصرف مواد

عوامل خطر ساز و محافظت كننده در سوء مصرف و وابستگي به مواد

عوامل موثر بر اعتياد

استراتژي‌هاي پيشگيري از اعتياد

مراحل درمان

معتاد

غير معتاد(سالم)

بهداشت رواني چيست؟

اضطراب هستي

فصل سوم - روش انجام پژوهش

پيشينه ي پژوهش

پژوهشهاي انجام شده در ايران

پژوهشهاي انجام شده در خارج

هدف هاي پژوهش

جامعه ي آماري و حجم نمونه

روش جمع آوري اطلاعات

تجزيه و تحليل داده ها

منابع و مآخذ

منابع انگليسي

جهت دانلود فايل كليك كنيد